Drøm­mer om Bun­des­liga­en

BT - - SPORTEN - Faab@ spor­ten. dk

BT kun­ne ons­dag aft en af­slø­re, at Es­b­jerg er i di­a­log med den nor­ske stor­klub Ro­sen­borg om et salg el­ler lån af Mo­ham­med Fel­lah, og nu be­kræft er den ve­stjy­ske klub så for­hand­lin­ger­ne.

» Jeg vil ik­ke be­kræft e klub­navn, men vil ger­ne be­kræft e, at der er in­ter­es­se fra Nor­ge for Mo­ham­med Fel­lah. Der har lø­ben­de væ­ret di­a­log med fl ere for­skel­li­ge klub­ber, og nu er det så ble­vet me­re kon­kret, « si­ger Ni­els Erik Søn­der­gaard fra Es­b­jergs sport­s­li­ge ud­valg.

BT er­fa­rer, at Es­b­jerg i au­gust 2013 be­tal­te Vå­le­ren­ga i om­eg­nen af en mil­li­on dan­ske kro­ner for Mo­ham­med Fel­lah, og det er det be­løb, klub­ben øn­sker at få til­ba­ge ved at afh æn­de den 25- åri­ge nord­mand før tid.

Alt er åbent

Trans­fer­vin­du­et i Nor­ge er åbent marts ud, og selv om Ro­sen­borg, der i øje­blik­ket er på træ­nings­lejr i La Man­ga, og Es­b­jerg er i kon­kret di­a­log, kan der godt gå fl ere da­ge, in­den al­ting fal­der på plads. Me­get er nem­lig og­så op til Mo­ham­med Fel­lah selv.

» Vi er åb­ne for al­le mu­lig­he­der. Hvis en af vo­res spil­le­re ik­ke er i star­tel­le­ve­ren, og det sam­ti­dig er en uden­land­sk spil­ler, vi har hen­tet, så er det klart, at han helst skal spil­le. Det gør Mo­ham­med Fel­lah ik­ke så me­get i øje­blik­ket, så vi skal i fæl­les­skab fi nde en løs­ning for ham « .

» Den her aft ale kan godt kla­res over te­le­fo­nen og mail, og den klub, vi er i lø­ben­de di­a­log med, er vist syd­på li­ge nu, så det er ik­ke sik­kert, at den går igen­nem de næ­ste 24 el­ler 48 ti­mer. Mo­ham­med Fel­lah er og­så selv i tæn­ke­boks li­ge nu, « for­kla­rer Ni­els Erik Søn­der­gaard, der ik­ke vil hen­te en er­stat­ning for Mo­ham­med Fel­lah, hvis for­hand­lin­ger­ne med Ro­sen­borg en­der ud i en aft ale.

» Grun­den til, at vi åb­ner for, at Mo­ham­med Fel­lah kan kom­me væk, er, at Emil Lyng jo er kom­met godt til­ba­ge. Og sam­ti­dig har vi Ke­vin Mensah, Jep­pe Andersen og Cas­per Nielsen til de plad­ser, han dæk­ker, så vi har ok med spil­le­re på de po­si­tio­ner. På et tids­punkt så vi og­så Mo­ham­med Fel­lah som an­gri­ber, men her er han ik­ke ak­tu­el læn­ge­re. «

Mo­ham­med Fel­lah har kon­trakt i Es­b­jerg frem til som­me­ren 2016. BRØND­BY HAR VARS­LET SPIL­LER­SALG,

og me­get pe­ger i ret­ning af et skift e for den fi nske må­l­mand Lukas Hra­decky. » Jeg har væ­ret i Dan­mark i syv år, så det kun­ne væ­re rart at prø­ve et nyt land og en ny liga. Tys­kland kun­ne væ­re sjovt, men man skal må­ske hæ­ve ni­veau­et lidt for at kom­me i Bun­des­liga­en, men det er min drøm, « si­ger han. BNB

MIL­LI­O­NER KR. har sid­ste års vin­der af Tour de Fran­ce, Vin­cen­zo Ni­ba­li, ude at svøm­me. Pen­ge­ne ser han først, når samt­li­ge do­ping­prø­ver fra lø­bet er ana­ly­se­ret. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.