RUNG­STED FALDT MED ÆRE

Her­ning tog sid­ste stik i kamp syv i kvart­fi na­le- se­ri­en

BT - - SPORTEN -

ME­TAL LI­GA­EN I en tæt, me­dri­ven­de fi ght vandt ræ­ve­ne den sy­ven­de og af­gø­ren­de kvart­fi na­le­kamp over Rung­sted Is­ho­ck­ey 2- 1 i over­væ­rel­se af 2.987 til­sku­e­re i Kvik Ho­ck­ey Are­na.

Men det kun­ne me­get let væ­re gå­et helt an­der­le­des i de 60 ner­vepi­r­ren­de mi­nut­ter, hvor Rung­sted hav­de to skud på stæn­ger­ne i tred­je pe­ri­o­de.

For tred­je gang i den dan­ske play­of­fh isto­rie for­må­e­de et hold at ven­de 1- 3 i kam­pe til 4- 3. Og det er ik­ke helt til­fæl­digt, at det har væ­ret fi gh­ter­ne fra det uld­jy­ske al­le tre gan­ge.

Eft er Rung­steds 3- 1 fø­ring har der lig­get et ko­los­salt pres på ræ­ve­nes sven­ske ch­eft ræ- ner, Li­nus Fa­ge­mo, så man for­stod hans let­tel­sens smil, da han eft er kam­pen sag­de til TV 2 Sport:

» Jeg er me­get stolt over spil­ler­ne. «

Tro­e­de Blue Fox, at de skul­le kø­re de sjæl­land­ske un­der­dogs over, kom de hur­tigt på an­dre tan­ker.

Rung­steds uim­po­ne­re­de fi gh­te­re eje­de de før­ste 20 mi­nut­ter mod et cho­ke­ren­de nervøst og ener­gi­for­ladt hjem­me­hold, som var un­der pres og hel­di­ge med ik­ke at kom­me bag­ud.

Ræ­ve­ne våg­ne­de op i an­den pe­ri­o­de og kom for­an i de­res før­ste po­wer­play eft er 25 mi­nut­ter ved Brad Shell på en pas­ning fra Da­ni­el Nielsen.

Brad Schell trak på tværs og fy­re­de af, mens ud­sy­net var dæk­ket for Za­ne Ka­lem­ba, Rung­steds tem­pe­ra­ments­ful­de ame­ri­kan­ske må­l­mand med de pol­ske rød­der. Der­af det spe­ci­el­le eft er­navn.

Bør for­læn­ge med Hol­ten

Rung­sted star­te­de tre­die pe­ri­o­de med et skud på stan­gen, og kort eft er kvit­te­re­de den 17- åri­ge ba­ck Ni­co­lai Wei­chel i fi re mod fi re med kar­ri­e­rens før­ste liga­mål i kamp nr. 30.

Mat­chvin­der blev Her­nings sven­ske må­l­kon­ge, Hen­rik Eriks­son, som plu­de- lig stod umar­ke­ret for­an mål. Og Eriks­son svig­te­de ik­ke.

Hvor tæt kam­pen var blev un­der­stre­get af et bra­gen­de skud på over­lig­ge­ren af Rung­steds bed­ste forward, Adam Esto­clet.

Rung­steds præ­sta­tion sæt­tes i re­lief af, at man var uden to af si­ne nøg­le­ba­cks, den ska­de­de Jo­el Jo­hans­son og ka­ran­tæ­ne­ram­te Phil Paquet.

Rung­sted Is­ho­ck­eys di­rek­tør, Thomas Fri­berg, sag­de in­den kam­pen på TV 2 Sport: » Vi har al­le­re­de vun­det. «

Med dis­se ord men­te han, at nord­s­jæl­læn­der­ne har spil­let sig til­ba­ge på ho­ck­ey­ens land­kort på re­kord­tid og skabt en stem­ning i lo­kal- sam­fun­det, som gi­ver min­del­ser om den gyld­ne sæ­son i 2002/ 03. Og sandt er det.

Uan­set re­sul­ta­tet vil­le play­off se­ri­en væ­re en tri­umf for Rung­steds spil­le­re, ta­len­t­ar­bej­de, or­ga­ni­sa­tion og ik­ke mindst ch­eft ræ­ner Per Hol­ten Møller.

Hvor­for ik­ke al­le­re­de nu gi­ve ham den kon­trakt­for­læn­gel­se, han fortje­ner. Det er et lil­le mira­kel, ve­te­ran­co­a­chen har le­ve­ret. Og vi vil ken­de ham dår­ligt, hvis han ik­ke al­le­re­de nu har pla­ner­ne klar for næ­ste sæ­son.

Stor ros til hjem­me­pu­bli­kum­met - 2.987 var til ho­ck­ey i Her­ning - for at klap­pe gæ­ster­ne ud af hal­len.

Brad Schell lag­de grund­ste­nen for Her­ning Blue Fox.

Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.