Over­dri­ver du og­så?

BT - - WEEKEND -

Jeg er sim­pelt­hen så stres­set… Jeg skal bå­de skri­ve klum­me, læ­se kor­rek­tur og nå at spi­se frokost. Jeg tror ik­ke, jeg når det. Jeg fø­ler mig fak­tisk – stres­set... Det er jeg ik­ke ene om. Alt for man­ge dan­ske­re ta­ler om stress, som no­get vi li­der af – så­dan en to- tre gan­ge om da­gen. Når vi har så travlt, at vi over­ve­jer at drop­pe froko­sten. Når vi sid­der i kø fem mi­nut­ter i sfo’ens luk­ke­tid. El­ler når vi skal nå bå­de at kø­be ind og la­ve mad, in­den un­ger­ne skal til fod­bold. Der er gå­et in­f­la­tion i or­det stress – og det kom­mer der ik­ke rig­tigt no­get godt ud af. I hvert fald ik­ke for de man­ge men­ne­sker, der rent fak­tisk ER stres­se­de. Får når al­le stres­ser, er der in­gen sær­lig for­stå­el­se for dem, der er så ramt, at de­res liv og krop ik­ke vil hæn­ge sam­men. Der­for op­for­drer en stres­sfor­sker til, at vi drop­per at bru­ge s- or­det i flæng. Der­for: Jeg har sim­pelt­hen – så travlt. Men om fem mi­nut­ter er avi­sen i tryk­ken, og det er for­bi. Det er der ik­ke me­get stress i...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.