Skru nu ned

Vi hø­rer mu­sik som al­drig før. Men ly­den er for høj og øger ri­si­ko­en for hø­reska­der, ad­va­rer WHO

BT - - WEEKEND - An­ne Funch

afu@ ber­ling­s­ke. dk

Hin­gen do­ku­men­ta­tion for, at svag mu­sik over læn­ge­re tid ska­der hø­rel­sen. Pro­ble­met er den hø­je mu­sik. » Man kan sam­men­lig­ne det med, hvis man går helt tæt på en kraf­tig højt­ta­ler med høj mu­sik, så øges ri­si­ko­en for ska­der på trom­me­hin­den. Men jo læn­ge­re væk fra højt­ta­le­ren, man be­væ­ger sig, jo min­dre er ri­si­ko­en. Det sam­me gæl­der for he­ad­set og hø­re­te­le­fo­ner. Jo hø­je­re, man skru­er op, jo stør­re er ri­si­ko­en. «

Ny tek­no­lo­gi

Hvem der er i størst ri­si­ko for hø­reska­der, er det ik­ke lyk­ke­des for­ske­re at fin­de frem til. » Nog­le kan tå­le høj lyd i lang tid, uden at hø­rel­sen på­vir­kes, mens an­dre ik­ke kan, « si­ger Gert Ravn, se­ni­or- tek­no­lo­gi­spe­ci­a­list i fir­ma­et Del­ta, der rå­d­gi­ver om og ud­vik­ler ny tek­no­lo­gi.

» Der­for ar­bej­des der in­tenst på at ud­vik­le nye sy­ste­mer til blandt an­det smartp­ho­nes, så man via et dis­play kan se, hvor­når det an­be­fa­le­de lyd­ni­veau over­skri­des. «

Og der er god grund til at skrue ned for lar­men. For har man først få­et en hø­reska­de, får man al­drig sin nor­ma­le hø­rel­se til­ba­ge.

» Man kan kon­stru­e­re for­skel­li­ge lap­pe­løs­nin­ger og fi­ne hø­re­ap­pa­ra­ter, men sin ’ gam­le’ hø­rel­se får man ik­ke igen, « si­ger Gert Ravn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.