Mikael Sim­son Ber­tel­sen

BT - - WEEKEND -

Født 5. ok­to­ber 1967. Gift med Ma­lou Aamund – si­den 1993. Par­ret har tre døtre. Søn af de­sig­ner og sy­er­ske Ka­te Ber­tel­sen og ar­ki­tekt Gun­nar Ber­tel­sen.

Au­to­di­dakt tv-, ra­dio- vært og jour­na­list.

Er bl. a. kendt fra tv- pro­gram­mer­ne ’ Ber­tel­sen – DR2 ´ s Tal­ks­how’ ( 1999), ’ De uak­tu­el­le nyhe­der’ ( 2002), ’ Den 11. ti­me’ ( 2007) samt ’ Ber­tel­sen på Ca­mi­no­en’ og ’ Læ­se­grup­pen Sund­holm’.

Var i to år le­der af Ung­doms­re­dak­tio­nen på Dan­marks Ra­dio ( 1996- 1998) og i tre år re­dak­tør og med­lem af Che­fre­dak­tio­nen på DR2 ( 2003- 2006).

Har mod­ta­get en ræk­ke pri­ser og hæ­ders­be­vis­nin­ger. Bl. a. den in­ter­na­tio­na­le ra­diop­ris ’ Pre­mios On­das’.

Nu pro­gram­chef på Ra­dio24­syv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.