Syg­dom­me ud­vik­les i tar­men

BT - - WEEKEND -

Det ly­der us­and­syn­ligt. Men de fle­ste af mi­ne kli­en­ters syg­dom­me, er fak­tisk be­gyndt med en ’ dår­lig’ tarm. Hvor­dan det? Jo, alt hvad vi spi­ser og drik­ker kom­mer gen­nem vo­res ma­ve/ tarm­sy­stem. Fra ma­den en­der i tar­me­ne, og til re­ster­ne af den kom­mer ud ’ den an­den vej’, må der højst gå ca. 18 ti­mer.

Men vir­ker ned­bry­del­sen af ma­den ik­ke op­ti­malt, ri­si­ke­rer vi, at ma­den lig­ger for læn­ge i tar­me­ne og vi ri­si­ke­rer, at den bl. a. kan gå i gæ­ring. År­sa­gen er, at vi er med en tem­pe­ra­tur på ca. 37 gra­der en ’ var­me­ovn’. Det fak­tum at de fle­ste af os dag­ligt spi­ser kor­n­pro­duk­ter, suk­ker, gær og drik­ker vand sam­ti­dig med, at for­dø­jel­sen er for træg, gi­ver mu­lig­hed for at krop­pen vir­ker som en al­ko­hol­fa­brik.

Drik vand

Om­kring hver 10. dan­sker har i pe­ri­o­der pro­ble­mer med en ir­ri­ta­bel tarm. Man­ge med den­ne li­del­se har i åre­vis dø­jet med ma­ve­pro­ble­mer, men har of­te af læ­ger­ne få­et at vi­de, at det er no­get, de må læ­re at le­ve med. Læ­ger­ne ken­der ik­ke år­sa­gen til li­del­sen og fo­re­slår of­te, at pa­tien­ter­ne for at lin­dre symp­to­mer­ne drik­ker ri­ge­ligt med vand, dyr­ker mo­tion og spi­ser mas­ser af fi­bre i form af til­skud, groft brød, grønt­sa­ger og frugt.

Ud­over uba­lan­ce i di­ne tarm­bak­te­ri­e­fl­ora, kan en ir­ri­te­ret tarm re­sul­te­rer i: • Ud­pos­nin­ger på tar­men. • Be­tæn­del­se i bå­de tyktarm

og tynd­tarm. • Uba­lan­cer i dit blod­suk­ker. • Dår­ligt im­mun­sy­stem • Trist­hed, mod­løs­hed og svin

gen­de hu­mør. • Med­vir­ken­de til over­vægt.

Nu er diæten FODMAP kom­met på ba­nen. Den er ud­vik­let af den au­stral­ske diætist Sue Shep­herd og an­ven­des med stor suc­ces i Au­stra­li­en og nu og­så af diæti­ster i Eng­land, Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark. Li­ge­som der i USA og­så er stor in­ter­es­se for diæten.

FODMAP går ud på at ude­luk­ke en ræk­ke kul­hy­dra­ter fra sin kost, i en pe­ri­o­de på 4- 8 uger. Nog­le op­le­ver lin­dring i symp­to­mer­ne al­le­re­de ef­ter et par da­ge, mens det for an­dre kan ta­ge læn­ge­re tid. Det er vig­tigt, at man hol­der diæten så kon­se­kvent som mu­ligt i 4- 8 uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.