7- 7, 9- 5 el­ler 10- 4 – Hvo

Skils­mis­se­for­æl­dre skal ac­cep­te­re, at bør­ne­ne ik­ke al­tid har li­ge me­get brug for mor og far. Det me­ner de­le­barns­for­sker

BT - - WEEKEND - Dor­te Han­sen Fo­to Iris

doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk nor­malt, at bør­ne­ne blev hos mor og så far hver an­den we­e­kend, bli­ver det me­re og me­re al­min­de­ligt, at for­æl­dre­ne de­ler for­æl­dre­myn­dig­he­den li­ge­ligt imel­lem sig, så bør­ne­ne bor på skift hos beg­ge for­æl­dre.

Men selv om det er nor­malt, er det ik­ke nød­ven­dig­vis den bed­ste løs­ning for al­le børn, me­ner Anja Mars­chall, der har for­sket i de­le­ord­nin­ger og skre­vet ph. d. om em­net på In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

» Nog­le for­æl­dre in­si­ste­rer på at de­le bør­ne­ne imel­lem sig, for­di det er rig­tigt – el­ler ret­te­re, for­di de be­stemt ik­ke vil gi­ve af­kald på de­res barn halv­de­len af ti­den. ’ Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke und­væ­re mit barn’, er man­ge gan­ge det, det hand­ler om, « for­tæl­ler Anja Mars­chall og ef­ter­ly­ser, at for­æl­dre­ne bli­ver bed­re til at ta­ge an­sva­ret på sig.

» Det kan godt væ­re, at du ik­ke kan und­væ­re dit barn, men hvis I skal skå­ne bar­net, så er det må­ske det, der skal til et styk­ke tid, « si­ger hun.

Èn kan væ­re bed­re end to

Den ene for­æl­der er ik­ke bed­re end den an­den, men bar­net kan ha­ve et stør­re be­hov for at til­brin­ge me­re tid med en for­æl­der frem for den an­den. Som vok­sen må man fin­de en må­de at ac­cep­te­re og le­ve med det på. Anja Mars­chall op­for­drer til at for­æl­dre glem­mer de­res eg­ne be­hov, fo­ku­se­rer på bar­nets be­hov og ta­ger be­slut- nin­ger om bar­nets frem­ti­di­ge hjem ud fra det – og­så selv om det ik­ke al­tid er det, der fø­les mest ret­fær­digt for­for­æl­dre­ne selv.

At fle­re for­æl­dre, når de split­ter op, væl­ger en 7/ 7- el­ler 9/ 5- for­de­ling med bør­ne­ne, hand­ler og­så om, at vi har få­et en ny fa­der­rol­le.

» I dag øn­sker far at væ­re en del af sit barns liv på en an­den må­de end for ba­re 10- 15 år si­den, « si­ger Anja Mars­chall.

» Han kan ik­ke se sig selv som ti­vo­li­far, der ba­re ta­ger bør­ne­ne på McDo­nalds hver an­den lør­dag. «

I ste­det vil han in­vol­ve­res og væ­re en del af bør­ne­nes hver­dags­liv.

Se på bar­net

Ben­te Boserup er chef for Børns Vil­kårs fri­vil­li­ge rå­d­giv­ning, der står bag Bør­ne- og For­æl­dre- Te­le­fo­nen. Her kan børn og voks­ne ano­nymt rin­ge, smse el­ler skri­ve ind og ta­le med et men­ne­ske, der ik­ke har fø­lel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.