Or­dan de­ler man børn?

BT - - WEEKEND -

er af­gø­ren­de for, om en de­le­ord­ning er bed­re end en gam­mel­dags samvær­s­ord­ning.

Sam­ar­bej­de er vig­tigst

For det før­ste skal for­æl­dre­ne kun­ne sam­ar­bej­de.

» Og det er alt­så ik­ke nok, at man kan smse med hin­an­den, « si­ger Ben­te Boserup.

» I skal kun­ne drik­ke en kop kaf­fe sam­men, når der er skif­te­dag, kun­ne hol­de en fød­sels­dag sam­men, og væ­re flek­sib­le i for­hold til bar­nets be­hov for at til­brin­ge en dag med ven­ner og ve­nin­der, selv om det er ’ din dag’ « .

For det an­det er det vig­tigt, at bar­nets to hjem lig­ger så tæt på hin­an­den, at bar­net kan ha­ve de sam­me kammerater, pas­se sin sko­le el­ler dag­in­sti­tu­tion og fri­tidsak­ti­vi­te­ter.

» Vi ta­ler med børn på Bør­ne­Te­le­fo­nen, som den ene uge ba­re sid­der på et væ­rel­se med en com­pu­ter og en mo­bil­te­le­fon. Mens de i den an­den uge, hvor de er tæt på sko­len og kam­me­ra­ter­ne, kan kom­me til fod­bold og fri­tids­in­ter­es­ser. De ri­si­ke­rer, at bli­ve hæg­tet af det so­ci­a­le liv, som er så ut­ro­ligt vig­tigt for de­res triv­sel, for­di kam­me­ra­ter­ne be­gyn­der at tæn­ke: ’ Er han her, el­ler er han her ik­ke i den­ne uge?’ « , for­kla­rer Ben­te Boserup.

» Sidst men ik­ke mindst, er det vig­tigt at se på det en­kel­te barn. Er lil­le Emil el­ler So­fie me­re knyt­tet til den ene for­æl­der end den an­den, « spør­ger Ben­te Boserup.

At er­ken­de det, kræ­ver voks­ne, som er vir­ke­lig voks­ne, og som for­mår ik­ke at blan­de eg­ne be­hov sam­men med bar­nets. Det kræ­ver voks­ne, der kan bæ­re, at de selv kom­mer til at sav­ne bar­net, for­di bar­net er mest knyt­tet til den an­den for­æl­der, og der­for har be­hov for me­re tid med ham el­ler hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.