De­le­barn i Dan­mark

BT - - WEEKEND -

• Hver tred­je 15- åri­ge har for­æl­dre, der er gå­et fra hin­an­den. • Fæl­les for­æl­dre­myn­dig­hed og en 7/ 7- de­le­ord­ning bli­ver me­re og me­re al­min­de­lig. • Det er nor­malt, at ord­nin­gen æn­dres i lø­bet af bar­nets liv. • Of­te skyl­des æn­drin­ger i de af­ta­le ord­nin­ger, at bar­net øn­sker det. • An­tal­let af børn, der bor li­ge me­get hos beg­ge for­æl­dre, hal­ve­res, når bør­ne­ne er mel­lem 11 og 15 år. • Uan­set hvil­ken samvær­s­ord­ning der er af­talt, er de fle­ste 15- åri­ge til­fred­se med kon­tak­ten til de­res for­æl­dre. • Hvert fem­te skils­mis­se­par kom­mu­ni­ke­rer slet ik­ke med hin­an­den. • Knap hver tred­je af 11- åri­ge skils­mis­sebørn har væ­ret in­vol­ve­ret i en samvær­s­kon­flikt i stats­for­valt­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.