Stress er et

Or­det stress er ble­vet fol­ke­e­je – det går ud over de stres­se­de, si­ger en af Dan­marks før­en­de stres­sfor­ske­re

BT - - WEEKEND - Af Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

h, jeg er stres­set, « pu­ster kol­le­ga­en, der skal nå to op­ga­ver me­re, før han skal hjem og hen­te børn. Må­ske er han vir­ke­lig stres­set. Men mest sand­syn­ligt har han ba­re me­get travlt og har en fø­lel­se af, at skul­le ar­bej­de ek­stra stærkt for at nå det.

Den lem­fæl­di­ge om­gang med or­det stress er et pro­blem, si­ger psy­ko­log og stres­seks­pert Ma­le­ne Fri­is Andersen fra Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Ar­bejds­mil­jø, der net­op har skre­vet ph. d. om stress og er ved at fær­dig­gø­re en bog om stress på ar­bejds­plad­sen.

» Or­det stress er ble­vet fol­ke­e­je. Alt bli­ver til stress. Det be­ty­der, at de men­ne­sker, som vit­ter­lig li­der af al­vor­lig stress, fø­ler sig hjem­lø­se i or­det. For de kan ik­ke gen­ken­de de­res egen al­vor­li­ge til­stand, når na­bo­er­ne kal­der det stress at skul­le nå at ba­ge bol­ler og hen­te bør­ne­ne, « si­ger Ma­le­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.