Misbrugt ord

BT - - WEEKEND -

Fri­is Andersen.

Men der er stor for­skel på at ha­ve travlt i en pe­ri­o­de og på at væ­re stres­set. Det sid­ste kan man bli­ve så syg af, at det kræ­ver en sy­ge­mel­ding, men vi bru­ger or­det om det he­le, og så bli­ver or­det ind­holds­løst, si­ger hun.

Sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald er enig i, at stress bli­ver brugt for til­fæl­digt. Han min­der om, at stress og­så bru­ges til at be­teg­ne en na­tur­lig til­stand, hvor vi kortva­rigt er i hø­je­ste be­red­skab for at hånd­te­re f. eks. en kri­se.

» Kortva­rig stress er sundt og krop­pens na­tur­li­ge svar på aku­t­te ud­for­drin­ger. Vi har godt af at bli­ve pres­set, så læn­ge vi kan hånd­te­re det. Men når stressbe­last­nin­gen bli­ver kon­stant, ri­si­ke­rer vi at bli­ve al­vor­ligt sy­ge af den. «

Vi stres­ser på job­bet

Det he­le kom­pli­ce­res af, at stress ik­ke er an­er­kendt som di­ag­no­se her­hjem­me.

» I Sve­ri­ge kan læ­gen re­gi­stre­re, at man li­der af ud­mat­tel­ses­syn­drom. Her­hjem­me kan læ­gen godt skri­ve, at man li­der af stress, men den mang­len­de di­ag­no­se er med til at gø­re det uklart, hvor­når vi ta­ler om sy­ge­lig stress, « si­ger Ma­le­ne Fri­is Andersen.

Hen­des råd til ar­bejds­plad­ser­ne er, at de skal sør­ge for at ska­be et ar­bejds­mil­jø, som er psy­ko­lo­gisk trygt.

» Min forsk­ning vi­ser, at dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø, mas­si­ve for­an­drin­ger, ef­fek­ti­vi­se­ring og be­spa­rel­ser er no­get af det, som hyppigst ud­lø­ser stress. Hvis virk­som­he­den har et mil­jø, hvor det er trygt at si­ge, at man har svært ved no­get, er ri­si­ko­en for stress min­dre. Så kan man ta­le om det og fin­de en løs­ning. «

Og­så Chris Ma­cDo­nald ser tryg­hed som af­gø­ren­de.

» For­bin­der vi no­get med angst, re­a­ge­rer vi ne­ga­tivt. Angst er ek­stremt stres­sen­de, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.