’ Jeg skal kæm­pe mod stress’

BT - - WEEKEND -

Jeg er af na­tur lidt af en sortseer. Den ty­pe, som når at tæn­ke over alt det, som kan gå galt, før jeg over­ho­ve­det kom­mer i gang. Når jeg skal ud at hol­de fored­rag, har jeg for en sik­ker­heds skyld mit eget ud­styr til lyd og bil­le­de med, for det kun­ne jo væ­re, at tek­nik­ken på ste­det svig­te­de. Tvær­ti­mod. Jeg skal ha­ve et re­a­li­stisk for­hold til, hvad jeg kan nå, hvis jeg og­så skal ha­ve tid til at slap­pe af og la­de op. Jeg skal sty­re min tid, så den ik­ke bli­ver kid­nap­pet af en pres­set ka­len­der, hvor jeg tror, at jeg kan nå alt. Den an­den fak­tor er for­vent­nin­ger. Mi­ne for­vent­nin­ger til mig selv, og mi­ne fo­re­stil­lin­ger om, hvad an­dre for­ven­ter af mig. Igen skal jeg væ­re op­mærk­som på at væ­re re­a­li­stisk, så pres­set ik­ke bli­ver stør­re, end jeg kan kla­re, hvis jeg an­stren­ger mig. Den tred­je fak­tor kal­der jeg ‘ ener­gy ma­na­ge­ment’. Mo­tion, kost og søvn. At be­væ­ge mig nok, spi­se sundt, kom­me ud i na­tu­ren, sove or­dent­ligt. Al­le de­le er vig­ti­ge, hvis jeg skal ha­ve den bedst mu­li­ge ‘ buf­fer’ mod stress. Fjer­de fak­tor er ‘ so­ci­al re­la­tions­hips’, for­hol­det til ven­ner, fa­mi­lie og an­dre. Den fem­te er min ‘ at­ti­tu­de’. Jeg skal hu­ske mig selv på at se tin­ge­ne i det sto­re per­spek­tiv og ik­ke kun fra min egen nav­le. Jeg skal pas­se på med ik­ke at grub­le alt for læn­ge over små – og sto­re ting. Man­ge for­hold kan ud­lø­se stress, og man kan ik­ke al­tid kon­trol­le­re dem selv. Men jeg kan hjæl­pe mig selv til at be­græn­se ri­si­ko­en og ha­ve no­get at stå imod med. Og­så selv om jeg sta­dig har svært ved at si­ge pyt.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.