? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - WEEKEND - Hej Chris: Chris Ma­cDo­nald:

Jeg er gravid og jub­len­de lyk­ke­lig. Jeg har ter­min om et par må­ne­der, men har få­et kon­sta­te­ret gravi­di­tets­di­a­be­tes og får met­for­min af min læ­ge. Men er der no­get, jeg selv kan gø­re? Ven­lig hil­sen Cla­ra

Til­lyk­ke. Det lig­ger næ­sten i nav­net, at gravi­di­tets­di­a­be­tes er en mid­ler­ti­dig di­ag­no­se. Ca. 1800 kvin­der ram­mes hvert år. Ram­mes man af gravi­di­tets­di­a­be­tes har man stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le ty­pe 2 di­a­be­tes se­ne­re i li­vet. Li­ge­som der og­så er ri­si­ko for, at ens ufød­te barn ud­vik­ler ty­pe 2 di­a­be­tes.

Et nyt stu­die har nte­top un­der­søgt kvin­der med og uden gravi­di­tets­di­a­be­tes. En grup­pe lag­de de­res livsstil om ( kost og mo­tion), en an­den grup­pe fik met­for­min ( di­a­be­tes­me­di­cin) og en tred­je grup­pe fik in­gen­ting ( pla­ce­bo).

Over­ord­net hav­de kvin­der­ne 48 pct. hø­je­re ri­si­ko for at ud­vik­le ty­pe 2 di­a­be­tes i lø­bet af 10 år sam­men­lig­net med kvin­der, som ik­ke hav­de gravi­di­tets­di­a­be­tes.

Ri­si­ko­en for at få ty­pe 2 di­a­be­tes se­ne­re re­du­ce­re­des med 40 pct. hos de kvin­der, der fik Met­for­min un­der gravi­di­te­ten, mens ri­si­ko­en re­du­ce­re­des med 35 pct. for kvin­der­ne, som spi­ste sundt og mo­tio­ne­re­de.

Slut­te­ligt fandt man, at de kvin­der, som ik­ke hav­de gravi­di­tets­di­a­be­tes, men som spi­ste sundt og mo­tio­ne­re­de hav­de en sig­ni­fi­kant min­dre ri­si­ko for at ud­vik­le ty­pe 2 di­a­be­tes se­ne­re i li­vet. Med an­dre ord var livs­sti­len fore­byg­gen­de ’ me­di­cin’.

Hvad be­ty­der det for dig? Du får al­le­re­de me­di­cin og har der­med re­du­ce­ret din ri­si­ko, men det kom­mer nok ik­ke som en over­ra­skel­se, at jeg vil an­be­fa­le dig at sup­ple­re med livs­stils­æn­drin­ger

Jeg vil an­be­fa­le, at du be­gyn­der at gå tu­re hver dag. Gå så læn­ge du kan uden at ’ over­do it’. Svøm­ning er og­så en god idé. Skær så me­get suk­ker fra din dag­li­ge kost som mu­ligt. Sørg for at få din nat­te­søvn. Og sidst men ik­ke mindst – mini­mer stres­sni­veau­et i dit liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.