UGENS TE­MA Fem mod stress

BT - - WEEKEND -

Det med at si­ge ‘ pyt’ og tro, at det he­le nok skal gå af sig selv, har jeg svært ved, der er ik­ke me­get ‘ hap­py go lucky’ over mig. Men be­kym­rin­ger­ne har de­res fordele, bl. a. be­ty­der de, at jeg gør mig uma­ge og er godt for­be­redt. Jeg skal ba­re hol­de dem på et ni­veau, hvor de ik­ke ta­ger mag­ten fra mig. For hvis jeg ik­ke kan sty­re dem, ri­si­ke­rer jeg at bli­ve stres­set. Jeg skal i det he­le ta­get kæm­pe mod stress. Der er man­ge fak­to­rer, som på­vir­ker mig, der­for er jeg nødt til at ha­ve styr på dem. Jeg ple­jer at si­ge, at de ud­gør min li­ste over ting, som ik­ke er til for­hand­ling: Den før­ste og stør­ste fak­tor er ti­den. Den skal jeg ha­ve styr på. Ik­ke ved at op­ti­me­re den og pres­se mest mu­ligt ind i døg­nets 24 ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.