Pat­taya Pa­ra­di­se

Ka­mil­la He­ga Holsts tred­je ro­man er en is­nen­de sam­tids­skil­dring om op­lø­ste fa­mi­li­er

BT - - WEEKEND - Jør­gen Johansen Ti­tel: For­lag: For­fat­ter: Si­der: Pris:

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Mmin­de om Ka­mil­la He­ga Holsts egen fo­re­lø­bi­ge for­fat­ter­kar­ri­e­re med pris­be­løn­ne­de bør­ne­bø­ger og præ­mi­e­re­de ro­ma­ner, no­te­rer den op­mærk­som­me læ­ser sig i for­bi­far­ten. De man­ge te­ma­er, der li­ge net­op åb­nes op for un­der­vejs – me­re el­ler min­dre i for­bi­far­ten – mat­cher på en må­de bo­gens ti­tel. De er på sam­me tid en styr­ke og en svag­hed ved for­fat­te­rens for­tæl­ling om Kaya, der har ef­ter­ladt si­ne børn hjem­me i Dan­mark hos eks­man­den og hans kæ­re­ste, og som er ta­get til Pat­taya, hvor hen­des mor­far, den pen­sio­ne­re­de luft­kap­ta­jn, bor. De man­ge og for­skel­lig­ar­te­de an­slag i ro­ma­nen tilfører på den ene si­de skil­drin­gen dy­na­mik og kom­plek­si­tet, men de ef­ter­la­der på den an­den si­de og­så et langt styk­ke ad vej­en læ­se­ren med en lidt fru­stre­ren­de op­le­vel­se af mang­len­de fo­kus. Først lang­somt sam­ler bil­le­det sig, og det, der må­ske er ro­ma­nens egent­li­ge ho­ved­te­ma, træ­der ty­de­li­ge­re frem.

’ På træk’ er mest af alt en is­nen­de sam­tids­skil­dring, hvor op­lø­ste fa­mi­li­er til­sy­ne­la­den­de er nor­men, hvor vir­va­ret af sted­mødre og sted­fædre er svært at hol­de re­de på, og hvor ’ alt har sin pris’. Bag rast­løs­he­den og al­le op­brud­de­ne lu­rer he­le ti­den en på­min­del­se om dø­den, li­vet op­le­ves som ’ no­get mid­ler­ti­digt, ik­ke værd at græ­de snot over’. At væ­re ’ på træk’ er det grund­vil­kår og den grundstem­ning, ro­ma­nen ud­for­sker.

Det kuld­slå­e­de og let­te­re knu­gen­de i hi­sto­ri­en om Kaya, der for­tæl­les med sta­di­ge skift mel­lem Dan­mark og Thailand, un­der­stre­ges ef­fek­tivt af den kon­trol­le­re­de kølig­hed i Ka­mil­la He­ga Holsts kon­sta­te­ren­de og stramt rap­por­te­ren­de sprog, hvor op­hob­nin­gen af de­tal­jer me­re fast­hol­der en af­stand, end den ska­ber nær­hed.

Der er en im­po­ne­ren­de kon­se­kvens og frysen­de nøg­tern­hed i for­fat­te­rens om­gang med mid­ler­ti­dig­he­den og for­skel­li­ge si­der af en nu­ti­dig livs­form. ’ På træk’ er be­stemt ik­ke no­gen fe­el- good ro­man. Des­pe­ra­tio­nen i skik­kel­sen Kaya er svær at ryste af sig.

På træk. He­ga Holst.

Sam­le­ren

294. Ka­mil­la

250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.