’ Jeg ser al­tid mig selv i fjern­sy­net’

In­drøm­mer Gu­stav fra TV3s ’ Jeg er en ce­le­bri­ty – få mig væk her­fra’. Til gen­gæld sover han godt til TV2 News

BT - - WEEKEND - Hen­ning Hø­eg Fo­to Ni­ko­lai Li­na­res Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? H

ho­eg@ bt. dk hun har skre­vet, er ’ Hvad vil du ha­ve?’. Det er en slags hånd­bog, hvor du kan læ­re alt li­ge fra det per­fek­te blowjob el­ler hand­job til vej­en til din mands hjer­te. « Hvad er det næ­ste, du skal i gang med? » Jeg skal læ­se ’ Fifty Sha­des of Grey’, da jeg har set fil­men og sim­pelt­hen blev så li­der­lig. Me­get upas­sen­de, men det er jo men­ne­ske­ligt. « » Jeg el­sker Ge­or­ge Mi­cha­el – og hø­rer li­ge for ti­den rig­tig me­get san­gen ’ Porn­star’ af Car­go. El­lers hø­rer jeg rig­tig me­get salsa, spansk, ro­man­tisk mu­sik, der al­tid hand­ler om den for­bud­te el­ler umu­li­ge kær­lig­hed. Det af­spej­ler mit liv og min vir­ke­lig­hed. « » Helt klart spansk mu­sik. Alt li­ge fra reg­ga­e­ton til salsa. Jeg el­sker den dra­ma­ti­ske og seksu­el­le to­ne, der er i spansk mu­sik. Jeg le­ver mig ind i det og fø­ler med san­ger­ne. « » Det var ’ Fifty Sha­des of Grey’. Det var en fan­ta­stisk og uforg­lem­me­lig for­nø­jel­se, men og­så lidt pin­lig. « Fi­re brød­re. • 2008 i TV2- pro­gram­met ’ Da­gens Mand’. • ’ For læk­ker til love’ på TV3. • Sing­le. • I TV3’ s re­a­li­tys­how ’ Jeg er en ce­le­bri­ty – få mig væk her­fra’. » Jeg el­sker ’ Show­girls’. Fan­ta­stisk film. Det bun­der nok i, at de le­ver et liv, som man­ge drøm­mer om, men som de fle­ste ik­ke tør ud­le­ve. Jeg el­sker den. « » Jeg er desvær­re al­drig til kon­cer­ter, for­di jeg ik­ke bry­der mig om at bli­ve skub­bet til. Men til maj skal jeg til Sto­ck­holm og hø­re Ro­meo San­tos. Det glæ­der jeg mig rig­tig me­get til. Han er SÅ fræk og SÅ læk­ker... Når han syn­ger, får jeg gå­se­hud, og de få hår, der er til­ba­ge på krop­pen rej­ser sig. « » Det var nok Ju­a­nes, den­gang han fik sit gen­nem­brud med san­gen ’ Tengo la ca­misa ne­gra’. Der var fyldt med folk fra Sy­da­me­ri­ka til kon­cer­ten, og der blev dan­set og sun­get, som jeg al­drig har op­le­vet før. Det var så in­tenst og så frækt. I love it. « » Jeg ser mig selv, ha- ha. Jeg ser mig selv – men ser og­så TV2 News – en gang imel­lem. Det er me­get godt at fal­de i søvn til, da de snak­ker me­get i ring. « » Jeg ser al­drig mad­pro­gram­mer – det røv- ke­der mig. «

We­e­kend - 14.03.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.