TEST AF­SLØ­RER Fak­ta om læ­ge­be­søg SPLID I VEN­STRE

Fle­re Ven­stre- kan­di­da­ter ser ger­ne be­ta­ling for læ­ge­be­søg

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk gan­ge/ år

BRU­GER­BE­TA­LING

Of­fi ci­elt har par­ti­et Ven­stre af­vist at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg. Men spør­ger man par­tiets fol­ke­tings­kan­di­da­ter til det kom­men­de valg, vi­ser det sig, at fl ere af dem er åb­ne over­for, at et be­søg hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge kan kom­me til at ko­ste ek­sem­pel­vis 100 kr. Det vi­ser de­res per­son­li­ge svar i kan­di­dat­te­sten på www. Al­tin­get. dk.

Der­med kan det kom­men­de fol­ke­tings­valg få af­gø­ren­de be­tyd­ning for, om der bli­ver fl er­tal for at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg el­ler ej.

Al­le­re­de i 2012 fo­re­slog Ven­stres re­gions­rå­ds­for­mand Carl Holst bru­ger­be­ta­ling i stør­rel­ses­or­de­nen 75150 kr. for et læ­ge­be­søg. I for­å­ret 2013 sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen, at han ger­ne vil­le ’ gi­ve lidt for at gå til min læ­ge til et al­min­de­ligt ru­ti­ne­be­søg’. Al­tin­gets kan­di­dat­test af­slø­rer nu, at en lang ræk­ke Ven­stre- kan­di­da­ter er pa­ra­te til at kig­ge på bru­ger­be­ta­ling.

En af Ven­stres kan­di­da­ter i Kø­ben­havns Stor­kreds, Colette Brix, er ’ helt enig’ i, at et læ­ge­be­søg skal ko­ste 100 kr.

» Det er nød­ven­digt med bru­ger­be­ta­ling for at få fl ere pen­ge til f. eks. bed­re ho­spi­tals­be­hand­ling og me­re vel­færd an­dre ste­der. Der skal dog ind­fø­res en år­lig be­løbs­græn­se for bør­ne­fa­mi­li­er ( f. eks. 300 kr. om året) og for lavind­komst­grup­per, « si­ger Colette Brix.

Sund­heds­ord­fø­rer vak­ler

Ven­stres sund­heds­ord­fø­rer Sop­hie Løh­de af­vi­ste så sent som i 2013, at par­ti­et har no­gen pla­ner om at ind­fø­re bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg. I Al­tin­gets test sva­rer hun nu, at hun kun er ’ del­vis ue­nig’ i, at et be­søg hos den prak­ti­se­ren­de læ­ge skal ko­ste ek­sem­pel­vis 100 kr.

56 Ven­stre- kan­di­da­ter har ta­get te­sten på Al­tin­get. dk. Kun 6 af­vi­ser bru­ger­be­ta­ling ved at er­klæ­re sig ’ helt ue­nig’ i, at det skal ko­ste pen­ge at gå til læ­gen. Der­i­mod er der he­le 26 Ven­stre- kan­di­da­ter, der li­ge­som So­fi e Løh­de kun er ’ del­vist ue­nig’ og der­med la­der en kat­t­e­lem stå åben for æn­drin­ger.

Anders Buhl Christensen fra Ran­ders me­ner end­da, at bru­ger­be­ta­ling kan væ­re ’ en re­gu­le­ren­de fak­tor, der vil gø­re det nem­me­re at kom­me til’. Karl Plougs­trup Pe­ter­sen fra Vej­le kan godt ac­cep­te­re en min­dre bru­ger­be­ta­ling hos læ­gen:

» Der kan ned­sæt­tes et år­ligt mak­si­mum­be­løb på f. eks. 1.000 kr. Und­ta­get for ord­nin­gen skul­le f. eks. væ­re børn og pen­sio­ni­ster. Jeg me­ner og­så, at ude­bli­vel­se fra en tid på ho­spi­ta­let el­ler lig­nen­de skal på­læg­ges et ge­byr, « si­ger Karl Plougs­trup Pe­ter­sen.

Iføl­ge kan­di­dat­te­sten på www. Al­tin­get. dk er 99 kan­di­da­ter fra blå blok for bru­ger­be­ta­ling, mens 99 an­dre er imod.

Vi

går i gen­nem­snit til læ­ge knap 4 gan­ge om året.

5. år ta­ger vi en tur for­bi vagt­læ­gen, øre­læ­gen, øjen­læ­ge og ska­destu­en.

Hvert

Så me­get går vi gen­nem­snit­ligt til læ­ge:

og eft er­løns­mod­ta­ge­re: 6,1 gan­ge/ år

hø­je­ste ni­veau: 2,9 gan­ge/ år

grund­ni­veau: 3,2 gan­ge/ år 2,6 gan­ge/ år 2,6 gan­ge/ år

2,6

Pen­sio­ni­ster

Løn­mod­ta­ge­re

Løn­mod­ta­ge­re Top­le­de­re: Ar­bejds­lø­se: Ud­dan­nel­ses­sø­gen­de:

BRU­GER­BE­TA­LING

ind­fø­rel­se af bru­ger­be­ta­ling på 150 kr. pr. be­søg:

for bør­ne­fa­mi­lie med to 0- 6- åri­ge børn: 1.699 kr. år­ligt

Ved

Mer­ud­gift

Mer­ud­gift

for pen­sio­ne­ret æg­te­par: 2.006 kr. år­ligt

Ven­stre- kan­di­dat i Kø­ben­havns Stor­kreds, Colette Brix, er ’ helt enig’ i, at et læ­ge­be­søg skal ko­ste 100 kr. Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen af­vi­ser hel­ler ik­ke bru­ger­be­ta­ling ved læ­ge­be­søg. Fo­to: Kaspar Wenstrup og Ka­tri­ne Emi­lie Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.