DE KON­SER­VA­TI­VES SVÆ­RE VEJ UD AF KRI­SEN ’’

BT - - DEBAT - Hvad me­ner bør­ne­ne om re­for­men? FOR­BIL­LE­DET

Naser Kha­ders gen­komst som kon­ser­va­tiv fol­ke­tings­kan­di­dat har truk­ket par­ti­et et bet­te nøk frem i me­nings­må­lin­ger­ne. Et el­ler to pro­cent­po­int, alt eft er hvil­ket in­sti­tut man væl­ger at tro på, og Kha­ders no bulls­hit- til­gang til in­te­gra­tion og is­la­mi­sti­ske ud­tryks­for­mer i al­le af­skyg­nin­ger er be­fri­en­de og ta­ler til man­ge dan­ske­re. Det skal nok hjæl­pe på et kri­se­ramt par­ti, der træn­ger til al den med­vind, som den nyvalg­te for­mand Sø­ren Pa­pe ik­ke har kun­net skaff e. Pa­pe er vel­me­nen­de og ven­lig, men slet ik­ke den stær­ke for­mand, De Kon­ser­va­ti­ve har brug for eft er ør­ken­van­drin­gen med Lars Bar­fo­ed. Par­ti­et suk­ker eft er en pe­ri­o­de, hvor fo­kus er på ter­r­or­pak­ker, grund­skyld, og at bør­ne­ne læ­rer no­get i sko­len. Kon­ser­va­ti­ve grund­vær­di­er med an­dre ord. DER­FOR HAR UGENS af­slø­rin­ger i BT om be­skyld­nin­ger om ’ ma­fi ame­to­der’ og ’ bag­va­skel­se’ blandt par­tiets un­ge po­li­ti­ke­re og pres­se­tje­ne­ste væ­ret nyhe­den, in­gen i par­tiets hårdt kæm­pen­de top øn­ske­de at hø­re. Mads Hol­ger, den kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­kan­di­dat i Tår­n­by- kred­sen, har ik­ke få­et en varm vel­komst af man­ge fra par­tiets gam­le gar­de. Det er vel­kendt, at ek­sem­pel- vis eks- for­mand og uden­rigs­mi­ni­ster Le­ne Es­per­sen på in­gen må­de så Hol­ger som en per­son, der kun­ne til­fø­re K no­get godt. End­si­ge væ­re med til at fø­re dem ud af kri­sen. Tvær­ti­mod. DET SAM­ME GJALDT en an­sat i par­tiets pres­se­tje­ne­ste, en fol­ke­tings­kan­di­dat og en tid­li­ge­re for­mand for KU. De kæm­pe­de med ufi ne mid­ler mod, at for­fat­te­ren, te­o­lo­gen og festa­ben Mads Hol­ger fi k mu­lig­hed for at stil­le op til Fol­ke­tin­get. En føl­je­ton, der er do­ku­men­te­ret med hem­me­li­ge te­le­fon­sam­ta­ler. Sa­gen be­hand­les nu i par­ti­top­pen, der fi nder ud af, hvil­ke kon­se­kven­ser be­skyld­nin­ger­ne skal ha­ve for de im­pli­ce­re­de. Der er kort tid til et valg, og over he­le lan­det sli­ber kan­di­da­ter­ne ar­gu­men­ter­ne. Ik­ke ba­re i for­hold til de po­li­ti­ske mod­stan­de­re, men og­så in­ter­nt. Me­to­der­ne er - som i til­fæl­det med Mads Hol­ger - sjæl­dent stu­e­re­ne. Me­get tå­ler ik­ke da­gens lys. SKRÆM­ME­EK­SEMP­LET STAM­MER FRA 2005, hvor Ven­stres Jens Ro­h­de med par­ti­top­pens vel­sig­nel­se stil­le­de op i Søn­dre Stor­kreds i Kø­ben­havn. Her vil­le Sø­ren Pind ger­ne ha­ve sin go­de ven og støt­te, Martin Ge­ert­sen, valgt, og der var kun plads til én af dem i Fol-

DER­FOR BLEV JEG ke­tin­get. Ro­h­de vandt, men det ske­te først eft er en blo­dig in­tern V- kamp, som se­ne­re er ble­vet be­nævnt ’ Søn­dre Slag­mark’, og som er en væ­sent­lig år­sag til det no­to­risk dår­li­ge for­hold mel­lem Jens Ro­h­de og Sø­ren Pind. Der jo som be­kendt og­så støt­ter hver sin kan­di­dat i ’ for­mand­ska­bet Lars Løk­ke/ Kri­sti­an Jensen’. DE PIN­LI­GE OG ama­tør­ag­ti­ge for­søg på at miskre­di­te­re Mads Hol­ger øde­læg­ger ik­ke De Kon­ser­va­ti­ves drøm­me om frem­gang og ny stor­hed. Der­til er sa­gen for lil­le. Men De Kon­ser­va­ti­ves hi­sto­rie vi­ser, at in­ter­ne magt­kam­pe og bag­va­skel­ser har po­ten­ti­a­let til at øde­læg­ge et par­ti. Der­for er det klogt, at le­del­sen slår hårdt ned på for­søg på bag­va­skel­se og an­dre on­de pla­ner. Op­gø­ret mel­lem Erik Haun­strup Clem­men­sen og Erik Ninn- Han­sen i be­gyn­del­sen af 70er­ne holdt par­ti­et ude af mag­ten i man­ge år. Poul Schlüter stod i spid­sen for en ny stor­heds­tid i 80er­ne, men da Hans En­gell kør­te ind i be­ton­klod­sen på Hels­in­gø­r­motor­vej­en i 1997 og måt­te gå som for­mand, var det start­skud­det til et in­ter­nt op­gør, par­ti­et sta­dig i dag kæm­per for at over­vin­de. Jeg har vel ta­get slæ­bet som så man­ge an­dre. Gik al­le­re­de som barn fra po­st­kas­se til po­st­kas­se med valg­ma­te­ri­a­ler – for An­ker Jør­gen­sen var det den­gang. Så jeg har vist al­tid væ­ret i po­li­tik.

9. marts:

11 kom­men­ta­rer

10. marts:

Kri­gen ra­ser vi­de­re

16 kom­men­ta­rer

11. marts:

Spil­ler ha­s­ard med til­li­den

11 kom­men­ta­rer

12. marts:

Så be­der man da om at ta­be

26 kom­men­ta­rer

13. marts:

Gør op med den sy­ge kul­tur

6 kom­men­ta­rer

14. marts:

Tragisk neds­melt­ning

2 kom­men­ta­rer

Læs og de­bat­tér ugens le­de­re på bt. dk/ le­der

Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Der er jo man­ge, Gandhi, Man­dela og Martin Lut­her King – al­le de sto­re, der søg­te fred, da jeg var ung. I ny­e­re tid er det jo Svend Auken, Stol­ten­berg og Oba­ma.

MA­HAT­MA

GANDHI Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Man kan da ik­ke kun ha­ve én mær­kesag! Med mig får man he­le pak­ken: en rød og grøn so­ci­al­de­mo­krat fra Sjæl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.