BTs le­der 12. marts: ’ Så be­der man da om at ta­be’

BT - - DEBAT - HVEM SKAB­TE SUP­PE­DASEN Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Thor Aren­toft

Som BT så rig­tigt skri­ver, så vi­ser al­le øko­no­mi­ske prog­no­ser, at bed­re ti­der ven­ter al­le dan­ske­re. Der er to spørgs­mål, væl­ger­ne bør stil­le sig selv: Hvem fi kse­de Dan­mark op af sup­pe­dasen? Hvem fi kse­de Dan­mark ned i sup­pe­dasen? For mig er sva­ret en­kelt.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

i de re­el­le pro­ble­mer. Det må kun­ne gø­res bed­re. Kan op­po­si­tio­nen ik­ke, så har vi for al­vor et pro­blem her til lands. Og det kan man ik­ke uden grund godt fryg­te.

UD MED DE RA­DI­KA­LE

Ben­ny Nielsen

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der ’ Det Dan­mark du ken­der’ vil ik­ke vi­de af fru Thor­ning og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, så læn­ge de kun er ha­le­hæng til De Ra­di­ka­le. Så­dan er det jo. De Ra­di­ka­le skal sen­des uden for ind­fl ydel­se på dansk po­li­tik de næ­ste man­ge år. Det er først og frem­mest dem, vi kan tak­ke for, at det fort­sæt­ter med at væl­te ind med asylan­sø­ge­re til va­rig off ent­lig for­sør­gel­se, mens de, som har be­talt skat i et langt ar­bejds­liv, bli­ver spist af med uge­gam­le mad­pak­ker, lor­te­ble­er og uhum­ske for­hold i hjem­me­ne. At sos­ser­ne har stå­et mo­del til det i me­re end tre år, er en gå­de for væl­ger­ne.

Det er van­ske­ligt at få for­nem­mel­sen af, at Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) nemt gen­vin­der re­ge­rings­mag­ten eft er det fol­ke­tings­valg, som kom­mer se­ne­st til sep­tem­ber. (...) Re­ge­rin­gen kan mu­lig­vis bil­de sig selv ind, at der er gang i en vi­dun­der­lig kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, men al­le vi an­dre ser en snor­k­soven­de ta­ber, der helt har over­ladt takt­stok­ken til op­po­si­tio­nen. Og så be­der man jo nær­mest om ne­der­la­get Hel­le Thor­ning- Sch­midt og re­sten af rød blok er sta­dig langt bag­ud i me­nings­må­lin­ger, så Løk­ke ser ud til at bli­ve lan­dets næ­ste le­der. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.