Lægefejl øde­læg­ger liv

BT - - DEBAT - SUND­HEDS­STY­REL­SEN Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Det er ik­ke et øje­blik for tid­ligt at fy­re Sund­heds­sty­rel­sens di­rek­tør, sna­re­re man­ge år og man­ge øde­lag­te liv for sent, desvær­re.

Sund­heds­sty­rel­sen har i åre­vis til­ladt, at børn og voks­ne er ble­vet groft fejl­me­di­ci­ne­ret af en kvaksal­ver- psy­ki­a­ter, med uhyg­ge­li­ge kon­se­kven­ser til føl­ge, li­ge­som stak­kels fø­de­n­de kvin­der er ble­vet brugt som for­søgska­ni­ner, hvor man­ge har få­et han­di­cap­pe­de børn, for­di Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke for man­ge år til­ba­ge sat­te en stop­per for det ik­ke­god­kend­te stof Mis­opro­stol.

Her­u­d­over er det og­så kendt, at vis­se pla­stik­kirur­ger alt for læn­ge har skam­fe­ret pa­tien­ter, uden at Sund­heds­sty­rel­sen er kom­met på ba­nen og har re­a­ge­ret i ti­de.

Sund­heds­sty­rel­sen er et vig­tigt or­gan, som skal pas­se på bor­ger­ne, når der sker fejl i sund­heds­sy­ste­met, men Sund­heds­sty­rel­sen har jo til­sy­ne­la­den­de haft me­re travlt med at hol­de hån­den over læ­ger­ne, og der­med har Sund­heds­sty­rel­sen helt mis­for­stå­et sin op­ga­ve. Et or­gan som Sund­heds­sty­rel­sen bør til hver en tid ha­ve den stør­ste respekt for bor­ger­ne, og ind­be­ret­nin­ger bør na­tur­lig­vis be­hand­les bå­de hur­tigt og se­ri­øst, da læ­ge­li­ge fejl kan ha­ve sto­re men­ne­ske­li­ge om­kost­nin­ger.

Bor­ger­ne bør kun­ne ha­ve til­lid til det­te livsvig­ti­ge or­gan.

Sund­heds­mi­ni­ste­ren fy­re­de i den­ne uge den øver­ste le­der af Sund­heds­sty­rel­sen, El­se Smith. Fo­to: Lars Hels­ing­hof Bæk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.