Hvor er Løk­kes loft ?

BT - - DEBAT - KON­TANT­HJÆLP For­mand for S i Her­ning Kom­mu­ne

Knud Egon Poul­sen

Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker at fø­re sig frem som ’ den lil­le mands par­ti’. Det kneb dog ge­val­digt, da Fogh og Løk­ke var stats­mi­ni­stre – da hav­de de in­gen med­fø­lel­se med de dår­ligst stil­le­de. Og nu er det Løk­kes og Thu­le­sens po­li­tik at straff e bor­ge­re på kon­tant­hjælp for at øge for­skel­len til lav­t­løn­ne­de løn­mod­ta­ge­re.

Et fl er­tal af kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne slås og­så med so­ci­a­le og psy­ki­ske pro­ble­mer. Pro­ble­mer der ik­ke bli­ver min­dre ved de fo­re­slå­e­de be­skæ­rin­ger – nær­me­re tvær­ti­mod.

På Ven­stres lands­mø­de i 2013 luf­te­de Løk­ke før­ste gang tan­ken om et ’ mo­der­ne kon­tant­hjælpsloft ’. Halvan­det år se­ne­re er han ik­ke i stand til at si­ge, hvor me­get kon­tant­hjæl­pen skal sæn­kes. Min på­stand er, at der ik­ke kom­mer fl ere i ar­bej­de, hvis man sæn­ker kon­tant­hjæl­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.