Så­dan vil DF stopp De slap g

Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se sty­rer stramt, hvem der bli­ver op­stil­let s Dansk Fol­ke­par­tis nye fol­ke­tings­kan­di­da­ter rum­mer bå­de en fra­fal­den so­ci­al­de­mo­krat, en po­li­ti­kom­mis­sær og hard­li­ne­re på ud­læn­din­ge­om­rå­det

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

THU­LE­SEN DA­HLS NYE HOLD

Skrift­lig an­søg­ning, sam­ta­le med par­ti­top­pen og god­ken­del­se i valg­ud­valg. Dansk Fol­ke­par­tis nye fol­ke­tings­kan­di­da­ter skal gen­nem al­le tre nå­leø­jer, før de får lov til at stil­le op på par­tiets op­stil­lings­mø­der i kred­se­ne.

Dansk Fol­ke­par­ti vil­le vok­se med 15 man­da­ter i Fol­ke­tin­get, hvis der var valg i mor­gen. Det vi­ser et gen­nem­snit af de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger på Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter 9. marts 2015. Par­ti­et, der gen­nem åre­ne er ble­vet be­skyldt for at ha­ve en stor an­del af ’ lands­bytos­ser’ og ’ lyk­ke­rid­de­re’ som med­lem­mer, har der­for ind­ført skrap­pe krav til nye fol­ke­tings­kan­di­da­ter. Det er bed­re at fore­byg­ge end at skul­le hel­bre­de bå­de par­ti og en­kelt­per­so­ner, si­ger par­tiets næst­for­mand, Sø­ren Es­per­sen.

» Al­le par­ti­er skal god­ken­de kan­di­da­ter over­for In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et for­ud for val­get. Vi sy­nes, at det er nem­me­re at god­ken­de folk, in­den de over­ho­ve­det bli­ver kan­di­da­ter hos os. Der­for har vi en helt fast pro­ce­du­re, hvor vi scre­e­ner fol­ke­tings­kan­di­da­ter, « si­ger Sø­ren Es­per­sen. lem­mer ble­vet eks­klu­de­ret, nu er tal­let op­pe på 14. Den si­tu­a­tion vil par­ti­et nø­dig stå i ef­ter det næ­ste fol­ke­tings­valg. For det kan godt væ­re, at Poul Nyrup Ras­mus­sen ( S) i 1999 sag­de, at ’ stu­e­re­ne bli­ver I al­drig’ om Dansk Fol­ke­par­ti, men i dag står par­ti­et til at bli­ve det tred­je­stør­ste i Fol­ke­tin­get med me­re end 20 pct. af væl­ger­ne.

Den dan­ske psy­ki­a­ter, Hen­rik Day Poul­sen de­fi­ne­rer en ’ po­li­tisk lands­bytos­se’ som en po­li­ti­ker, der har no­get på hjer­te, men ale­ne ud fra det, ved­kom­men­de selv op­le­ver i si­ne næ­re om­gi­vel­ser.

» De kom­mer med for­slag, som er så van­vit­ti­ge el­ler po­puli­sti­ske, at de fle­ste an­dre vil væ­re imod. Et ek­sem­pel var den­gang Lars Ko­lind ( er­hvervs­mand, pro­fes­sor, red.) fra Ny Al­li­an­ce fo­re­slog at sæt­te skat­ten ned til 40 pct. på Fyn, « si­ger Hen­rik Day Poul­sen.

Til per­son­lig sam­ta­le

Den ny­e­ste fol­ke­tings­kan­di­dat for Dansk Fol­ke­par­ti i Nord­jyl­land, Gert Ingolf Johansen, ven­te­de selv med at stil­le op, ind­til ’ lands­bytos­ser­ne’ var ude af par­ti­et. Han kom gen­nem nå­leø­jet og blev god­kendt som fol­ke­tings­kan­di­dat.

» Men de går til den, og det skal de og­så, for­di vi skal pas­se på vort par­ti, « si­ger Gert Ingolf Johansen.

Og der er ta­le om en skrap pro­ce­du­re, for­tæl­ler næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen.

Fol­ke­tings­kan­di­da­ter skal ha­ve væ­ret med­lem mindst fi­re må­ne­der, før de kan stil­le op til valg i par­ti­et. Der­ef­ter skal de ud­fyl­de et an­søg­nings­ske­ma med de­res per­son­li­ge da­ta og for­tæl­le, hvem de er og hvad de har la­vet. De skal do­ku­men­te­re ren straf­fe­at­test, kun­ne be­grun­de hvor­for de vil stil­le op, og om de har no­gen mær­kesa­ger, for­tæl­ler Sø­ren Es­per­sen.

» Vi kig­ger og­så på, om de har haft de­bat­ind­læg i avi­ser­ne. De skal ved­hæf­tes an­søg­nin­gen. Der­ef­ter kom­mer de he­r­ind ved mit mø­de­bord til en sam­ta­le med mig, Poul Lind­holm Nielsen ( par­ti­se­kre­tær, red.) og Carl Chri­sti­an Eb­be­sen ( or­ga­ni­sa­to­risk næst­for­mand, red.). Det er en form for job­sam­ta­le, som ty­pisk va­rer tre kvar­ter til 1 ti­me, « for­kla­rer Sø­ren Es­per­sen. Fol­ke­tin­get. Vi har af­vist nog­le, for­di de har væ­ret for un­ge og haft brug for at fær­dig­gø­re de­res ud­dan­nel­se. An­dre har ik­ke væ­ret stær­ke nok og er ble­vet op­for­dret til at få fle­re er­fa­rin­ger først. Vi er ik­ke in­ter­es­se­re­de i lyk­ke­rid­de­re, der kun kan sæl­ge bil­let­ter uden at ha­ve sub­stans, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Er det en trus­sel mod par­tiets suc­ces, at I ri­si­ke­rer at få en ræk­ke af så­kald­te ’ lands­bytos­ser’ ind, for­di I skal bru­ge så man­ge nye kan­di­da­ter?

Vil­de ide­er

» Det er jo et pro­blem, de har i al­le par­ti­er. Jeg vil egent­lig ger­ne lyt­te til folks vil­de ide­er, men de be­hø­ver ik­ke al­le at bli­ve øko­nom­mi­i­ni­stre. Det er jo in­spi­re­ren­de og sjovt at væ­re sam­men med folk, der er helt vil­de i var­men og ik­ke til at sty­re. Men selv­føl­ge­lig er der en kant, når det gæl­der fol­ke­tings­kan­di­da­ter.

Pe­ter Ko­fod,

læ­rer­stu­de­ren­de, Aa­ben­raa. Med­lem af by­rå­det i Ha­der­s­lev og i Re­gion Syd­dan­mark og i DFU. Boy­kot­ter Føtex, for­di de har skil­tet på ara­bi­sk, og kri­ti­se­rer Ha­der­s­lev Rå­d­hus for at kom­mu­ni­ke­re på fle­re sprog. Stif­ter af den om­dis­ku­te­re­de hjem­mesi­de www. mel­de­nøst­eu­ro­pæ­er. dk.

Hen­rik Bro­der­sen,

50, Faxe vvs- montør, tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem 2007 - 2011, nu med­lem af Sla­gel­se By­råd.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Mar­le­ne Har­p­søe,

31, Hil­le­rød Kon­to­ras­si­stent, med­lem af Re­gion Ho­ved­sta­den, tid­li­ge­re ud­dan­nel­ses­ord­fø­rer og næst­for­mand for ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen DFU. Vil ger­ne for­by­de ara­bi­sk i sko­le­går­den. Måt­te som DFU- næst­for­mand i 2005- 07 er­ken­de, at hun hav­de væ­ret lidt for fan­ta­si­fuld med et is­lam­kri­tisk ci­tat i en ta­le.

Paw Kar­slund,

42, Tår­n­by Ba­ga­gepor­tør, til­lids­re­præ­sen­tant i 3F, by­rå­ds­med­lem i Tår­n­by, tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­krat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.