’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Es­per­sen

Det er jo in­spi­re­ren­de og sjovt at væ­re sam­men med folk, der er helt vil­de i var­men og ik­ke til at sty­re. Men selv­føl­ge­lig er der en kant, når det gæl­der fol­ke­tings­kan­di­da­ter

Bag­grun­den for scre­e­nin­gen skal dels ses i ly­set af, at par­ti­top­pen gen­nem åre­ne har følt sig nødsa­get til at eks­klu­de­re en ræk­ke med­lem­mer, der en­ten var ble­vet lidt for skin­gre i to­nen og ik­ke var pa­ra­te til ’ at ret­te ind’ el­ler ik­ke kun­ne la­de væ­re med at luf­te in­ter­ne ue­nig­he­der i fuld of­fent­lig­hed. Én tru­e­de med at klip­pe fin­gre­ne af en di­rek­tør, en an­den gjor­de for kort tid si­den Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Kron­prin­sen an­svar­lig for ter­ror i Dan­mark, og en tred­je har an­lagt en ci­vilsag for bag­va­skel­se mod en par­ti­fæl­le ved ret­ten.

14 eks­klu­de­ret

Al­le­re­de godt et halvt år ef­ter sid­ste kom­mu­nalvalg var 11 by­rå­ds­med-

Klar til fjern­sy­net

Ef­ter sam­ta­len la­ver de tre DF- spid­ser en indstil­ling til par­tiets valg­ud­valg, som ud­over de tre be­står af: Grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup og or­ga­ni­sa­tions­kon­su­lent Steen Thomsen.

Hvis an­sø­ge­ren bli­ver god­kendt, vil ved­kom­men­des navn og op­lys­nin­ger bli­ve lagt ind i par­tiets da­ta­ba­se, som de lo­ka­le kred­se kan væl­ge de­res fol­ke­tings­kan­di­da­ter ud fra. Kan­di­da­ter­ne kan så stil­le op på op­stil­lings­mø­der i he­le lan­det.

» Det, vi vur­de­rer ved sam­ta­len, er blandt an­det, om de har styr på vo­res po­li­tik, og om de vil kun­ne be­gå sig i fjern­sy­net og på ta­ler­sto­len i Men det er of­te­re et pro­blem, når der er kamp om plad­ser­ne i et par­ti. Det er dem, der har brug for at mar­ke­re, at de er ue­ni­ge i par­ti­linj­en for at få op­mærk­som­hed. «

Er der ik­ke no­get, du er be­kym­ret for ved at få så man­ge nye ind?

» Jo, jeg er be­kym­ret for, at folk ik­ke kan få nok at be­skæf­ti­ge sig med. Der er ik­ke man­ge re­el­le ord­fø­rer­ska­ber, hvor folk kan få en or­dent­lig plat­form til at pro­fi­le­re sig selv på. Vi skal ik­ke en­de med en ’ ord­fø­rer for fyn­s­ke blom­ster’, så vi skal tæn­ke os godt om, når vi for­de­ler ord­fø­rer­ska­ber. «

Mø­de­pligt for mi­ni­stre

Og hvad nu hvis I på et tids­punkt skal i re­ge­ring? Så skal I gam­le gar­ve­de vel ha­ve mi­ni­ster­po­ster, mens al­le de nye kom­mer til at sej­le de­res egen sø?

» Nu har Kri­sti­an ( Thu­le­sen Da­hl, red.) sagt me­get klart, at vi ik­ke skal i re­ge­ring, så det vil jeg la­de ham kom­men­te­re.

Men hvis det rent hy­po­te­tisk skul­le ske?

» Så er det sta­dig Kri­sti­an, der sæt­ter hol­det. Men vi vil­le fort­sæt­te med mø­de­pligt til grup­pe­mø­de­r­ne - og­så for dem, der måt­te væ­re mi­ni­stre. Det vil væ­re en helt ny tra­di­tion her på Chri­sti­ans­borg, men det vil ef­ter min me­ning væ­re helt nød­ven­digt for at hol­de sam­men på grup­pen, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.