Pe lands­bytos­ser en­nem nå­leø­jet

Som fol­ke­tings­kan­di­da­ter. ’ De går til den,’ si­ger kan­di­dat

BT - - NYHEDER - 47, Sil­ke­borg La­ger­ar­bej­der, med­lem af by­rå­det i Sil­ke­borg 56, Ski­ve Køb­mand, med­lem af by­rå­det Ski­ve i 38, TaKon­su­lent, mand. 55, Aal­borg or­ga­ni­sa­to­risk lo­kal­for- 43, slag­ter/ pro-

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Per

Nør­ha­ve,

60, Ring­s­ted Vi ce pol i t i kom­mi­sær, by­rå­ds­med­lem i Ring­s­ted

Ib Poul­sen,

50, Hjør­ring Vi­ce­borg­me­ster i Thi­sted, tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem i 200711. Ud­dan­net skibs­fø­rer, nu hav­ne­be­tjent i Hanst­holm. Har det fint med ud­li­ci­te­ring af æl­dreplej­en i mod­sæt­ning til par­tiets

of­fi­ci­el­le po­li­tik.

Me­re­te Dea Lar­sen,

36, Roskil­de Far­ma­ko­nom, by­rå­ds­med­lem i Roskil­de, tid­li­ge­re mid­ler­ti­digt i Fol­ke­tin­get et par gan­ge. Har mar­ke­ret sig med skar­pe ud­fald mod is­lam i Roskil­de Lo­ka­la­vis.

Ken­neth Kristensen Berth,

astrup Cand. mag. i hi­sto­rie og sam­funds­fag, ar­bej­der i par­tiets se­kre­ta­ri­at på Chri­sti­ans­borg, by­rå­ds­med­lem i Val­lens­bæk og med­lem af Re­gion Ho­ved­sta­den. Si­ger at ’ diskri­mi­na­tion er na­tur­ligt’, at ’ ån­de­lig stil­stand præ­ger den mus­lim­ske ver­den’ og at ’ når pæ­da­go­ger og fol­ke­sko­le­læ­re­re gør alt, hvad de kan for at in­klu­de­re og for­stå mus­li­mer, så vil den dan­ske kul­tur, tra­di­tio­ner og nor­mer lang­somt ero­de­res bort’.

Sus­an­ne Ei­ler­sen,

49, Es­b­jerg Løn- og regn­skabsas­si­stent på kon­fe­ren­ce­ho­tel, by­rå­ds­med­lem i Fre­de­ri­cia, pt. vi­kar som fol­ke­tings­med­lem. Hun støt­ter pri­va­te fø­de­kli­nik­ker og har der­for skabt DF- split­tel­se i Re­gion Syd­dan­mark. Ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn var hun ude med ri­ven ef­ter Thor­ning og op­for­dre­de til ’ en stram ud­læn­din­gepo­li­tik’.

Car­sten Kudsk,

ces­o­pe­ra­tør, Ny­borg Kudsk er fle­re gan­ge gå­et imod par­ti­top­pens linje på æl­dre­om­rå­det, f. eks. ved at væ­re for­ta­ler for vaku­um­pak­ket mad til æl­dre. Han måt­te op­gi­ve to mær­kesa­ger på fleksjo­b­om­rå­det, for­di de var i strid med loven.

Kri­sti­na Jør­gen­sen,

26, Kol­ding Re­visor, øko­nom, før­ste- sup­ple­ant til Eu­ro­pa- Par­la­men­tet

Per­nil­le Ben­dixen,

41, Oden­se Dag­ple­jer, by­rå­ds­med­lem i Oden­se Fik i 2014 en bø­de for at læk­ke for­tro­li­ge op­lys­nin­ger fra by­rå­det til pres­sen om kom­mu­nens ud­gif­ter til to kri­mi­nel­le fa­mi­li­er. Me­ner, at ter­ror stam­mer fra Kor­a­nen og har blandt an­det skre­vet, at Hit­lers ’ Me­in Kampf’ sta­dig er en best­sel­ler i mus­lim­ske lan­de. Er kæ­re­ste med stif­te­ren af den stærkt ind­van­drer­kri­ti­ske hjem­mesi­de ’ Uri­a­spo­sten. net’, hvor hun selv er ak­tiv.

Fort­sæt­ter næ­ste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.