Bor­gen sty­rer

Iføl­ge DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er top­sty­ring nød­ven­digt

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

DANSK FOL­KE­PAR­TI

Et blik på de kan­di­da­ter, der står til at kom­me i Fol­ke­tin­get for Dansk Fol­ke­par­ti, vi­ser, at bund­ni­veau­et er hæ­vet be­ty­de­ligt. Det si­ger en af par­tiets nye fol­ke­tings­kan­di­da­ter, Gert Ingolf Johansen fra Nord­jyl­land. Han har væ­ret selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de i man­ge år, men meld­te sig ind i Dansk Fol­ke­par­ti for 10 år si­den.

» Jeg ven­te­de på at mel­de mig ind, til lands­bytos­ser­ne var væk. I dag bli­ver det sty­ret fra Chri­sti­ans­borg, og jeg har selv væ­ret gen­nem he­le scre­e­nings­pro­ces­sen for at bli­ve fol­ke­tings­kan­di­dat. Jeg ken­der Sø­ren Es­per­sen ( par­tiets næst­for­mand, red.), fra han var jour­na­list her­op­pe, og jeg ved, han stil­ler skar­pe spørgs­mål. Men de går til den, og det skal de og­så, for­di vi skal pas­se på vort par­ti, « si­ger Gert Ingolf Johansen.

Han har som al­le DFs fol­ke­tings­kan­di­da­ter væ­ret til sam­ta­le, før han fik par­ti­top­pens god­ken­del­se.

» Tid­li­ge­re var vi gla­de for al­le med­lem­mer, i dag ryd­der vi op og sor­te­rer dem fra, der ik­ke gi­ver vær­di til par­ti­et. Jeg si­ger al­tid selv til folk, at in­den de yt­rer sig, skal de tæn­ke over, om det kan ska­de dem selv, par­ti­et el­ler fæl­les­ska­bet. Men hvis der skal løf­tes en pe­ge­fin­ger over for no­gen, så sker det fra Chri­sti­ans­borg, « si­ger Gert Ingolf Johansen.

Han for­tæl­ler, at scre­e­nings­pro­ces­sen ik­ke var sat i værk for­ud for se­ne­ste kom­mu­nalvalg. Da kun­ne folk i prin­cip­pet kom­me li­ge ind fra ga­den og si­ge, at de ger­ne vil­le stil­le op. Men den lo­ka­le par­ti­for­e­ning har ’ væ­ret ved at gå i ko­ma’ un­der pres­set med at gø­re de lo­ka­le pa­ra­te til det po­li­ti­ske ar­bej­de. Så ved næ­ste kom­mu­nalvalg vil de og­så scre­e­ne lo­kalt.

» Når jeg ser på par­ti­et i dag, så er der rig­tig me­get, der har æn­dret sig. Jeg tror al­drig, vi har haft så godt et hold no­gen­sin­de. Der er man­ge er­hvervs­folk, selv­stæn­di­ge og po­li­ti­folk i dag, « si­ger Gert Ingolf Johansen.

God­kendt på for­hånd

Par­tiets for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl for­tæl­ler, at struk­tu­ren i par­ti­et blev æn­dret for at gi­ve de lo­ka­le kred­se mu­lig­hed for selv at væl­ge de­res fol­ke­tings­kan­di­dat. Vel at mær­ke ef­ter at par­ti­top­pen har for­hånds­god­kendt en li­ste med eg­ne­de kan­di­da­ter.

» Tid­li­ge­re var det så­dan, at al­le kun­ne stil­le op og blev valgt som fol­ke­tings­kan­di­da­ter i stor­kred­se­ne. Der­ef­ter var det kan­di­da­ter­ne selv, der ef­ter stem­me­tal valg­te, hvil­ken kreds de vil­le ha­ve. Det vil­le vi ger­ne la­ve om, så de lo­ka­le kred­se selv kun­ne væl­ge de­res kan­di­dat og der­med gi­ve me­re lo­kal me­dind­fly­del­se. Til gen­gæld ind­før­te vi så en cen­tral pro­ces, hvor vi sty­rer, hvem der kan stil­le op. Alt­så en form for brut­to­li­ste, som de lo­ka­le kan væl­ge ud fra.

Det ly­der me­get cen­tra­li­stisk?

» Det kan du si­ge, men når vi væl­ger at gø­re så­dan, så er det, for­di det er vig­tigt, at de, der stem­mer på os, kan reg­ne med, at de får en flok ind, som kæm­per for det, vi er gå­et til valg på. Plus at sand­syn­lig­he­den for at få vo­res po­li­tik igen­nem er stør­re, når vi kan væ­re sik­re på, at vi er en flok, der står sam­men og kan reg­ne med hin­an­den.

Hvor­for har I brug for den grad af top­sty­ring?

» Det er helt nød­ven­digt for ik­ke at ri­si­ke­re at få folk ind, der kan ska­de par­ti­et. Jeg vil på­stå, at det fo­re­går i en el­ler an­den ud­stræk­ning i al­le par­ti­er. For ek­sem­pel var det nok ik­ke til­fæl­digt, at den 1. maj- ta­le, jeg skul­le ha­ve holdt i Gi­ve sid­ste år, blev af­lyst. Der blev nok rin­get fra Kø­ben­havn. Men vi har al­drig for­søgt at nedt­o­ne, at vi har top­sty­ring, og at det er så­dan, det fun­ge­rer hos os. Al­le par­ti­er har brug for at hol­de styr på trop­per­ne.

Hvor ska­de­ligt vil­le det væ­re for jer, hvis I fik en så­kaldt ’ lands­bytos­se’ ind?

» Det vil ska­de et­hvert par­ti. Men jo æl­dre par­ti­et er, des me­re kan man hol­de til. Hver gang der er no­gen hos os, der træ­der ved si­den af, bli­ver det med det sam­me ta­get som ud­tryk for, at vi er et par­ti med lands­bytos­ser. Vi har der­for be­hov for at gø­re vort yp­per­ste for at hol­de or­den i egen fol­ke­tings­grup­pe, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.