RE­BILD- PI­GEN STÅR NU FREM

Fem år ef­ter en af Dan­marks mest gru­ful­de sa­ger om in­cest og over­greb står et af of­re­ne frem

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

RE­BILD- SA­GEN

I næ­sten 10 år le­ve­de Mai med over­greb, vold og in­cest. Hen­des far voldtog hen­de og tvang hen­des brød­re til at gø­re det sam­me. I dag står hun for før­ste gang frem og for­tæl­ler sin hi­sto­rie i Ber­ling­s­ke.

18- åri­ge Mai har over­le­vet en hel barn­doms ma­re­ridt. Hun har få­et ven­ner, kæ­re­ste og no­get at stå op til hver mor­gen. Men det hel­ve­de, hun vok­se­de op i, pla­ger hen­de sta­dig.

» Når jeg har luk­ket mi­ne øj­ne, kom­mer skrid­te­ne nær­me­re. Det er som om, en skik­kel­se går gen­nem min dør, « si­ger Mai til Ber­ling­s­ke.

Mai er en af ho­ved­per­so­ner­ne i den så­kald­te Re­bild- sag, hvor en mand igen­nem 14 år seksu­elt mis­brug­te si­ne ot­te børn. Re­bild- sa­gen er sam­ti­dig en hi­sto­rie om et mas­sivt svigt fra sy­ste­mets si­de. Et sy­stem, der over­hør­te ind­be­ret­nin­ger, som kun­ne ha­ve sat en stop­per for over­gre­be­ne, lang tid før hi­sto­ri­en om en af dan­marks­hi­sto­ri­ens mest for­fær­de­li­ge sa­ger om mis­brug og svigt kom for da­gens lys.

Tvang brød­re til sam­le­je

Fa­de­rens mis­brug af Mai be­gynd­te, da hun var tre år gam­mel. Se­ne­re tvang han og­så hen­des syv æl­dre brød­re til at vold­ta­ge hen­de.

» Det var for­skel­ligt, hvil­ken bror det var. Han fik or­dre til at ha­ve sam­le­je med mig. Vi blev sendt ind i et rum. Bag­ef­ter kom min far ind, « for­tæl­ler Mai til Ber­ling­s­ke.

Når Mai som den før­ste af si­ne sø­sken­de nu står frem og for­tæl­ler om over­gre­be­ne, skyl­des det, at hun vil hjæl­pe an­dre. Hun er ble­vet en del af et pro­jekt for volds­ram­te kvin­der, som Hu­set Zor­nig og kvin­de­net­vær­ket Zon­ta står bag. Mai me­ner, at hen­des fars over­greb kun­ne væ­re ble­vet stop­pet, hvis hen­des mor var ble­vet hjul­pet ud af for­hol­det til den vol­de­li­ge far.

Tru­et til tavs­hed

Fa­de­ren tru­e­de Mai til ik­ke at for­tæl­le no­gen om de man­ge og for­fær­de­li­ge over­greb. Da Mai var 10 år gam­mel, for­søg­te hun at si­ge nej til en af fa­de­rens re­gel­mæs­si­ge voldtæg­ter.

» Han gik ned i køk­ke­net og be­or­dre­de mig til først at kom­me ned, når han sag­de til. Se­ne­re kald­te han, og jeg gik ned i køk­ke­net. Han trak mig op på sit ven­stre lår og for­tal­te mig om min hund, som hed Binki. Jeg el­ske­de den hund. Han hav­de for­søgt at druk­ne den, men knæk­ke­de i ste­det nak­ken på den. Han var helt kold, mens han for­tal­te det. Han sag­de, at hvis jeg ik­ke ad­lød ham, vil­le han gø­re det sam­me ved an­dre, « for­tæl­ler Mai til Ber­ling­s­ke

ai blev som 12- årig i 2010 an­bragt hos en ple­je­fa­mi­lie ef­ter hen­des for­æl­dres skils­mis­se. Men det var først som 13- årig, hun en­de­lig be­tro­e­de sig til sin ple­je­mor. Da­gen ef­ter hun for­tal­te om fa­de­rens over­greb, blev han an­holdt.

Men det kun­ne væ­re stop­pet fle­re år tid­li­ge­re. I 2008 for­tal­te en af Mais brød­re en pæ­da­gog om over­gre­be­ne. Det før­te til tre ind­be­ret­nin­ger til Re­bild Kom­mu­ne. Men kom­mu­nen tog ik­ke ind­be­ret­nin­ger­ne se­ri­øst, så der ske­te in­tet, før Mai selv tur­de for­tæl­le sin hi­sto­rie.

.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.