SEKSU­EL­LE OVER­GREB GEN­NEM 14 ÅR

BT - - NYHEDER -

RE­BILD- SA­GEN

Den æld­ste pi­ge Mai, der i næ­sten 10 år måt­te le­ve i et ma­re­ridt af mis­brug, vold og psy­kisk ter­ror står frem i Ber­ling­s­ke Søn­dag.

Men Re­bild- sa­gen hand­ler ik­ke kun om den nu 18- åri­ge pi­ge, der blev misbrugt fra om­kring årtu­sind­skif­tet som tre- årig, ind­til hun blev an­bragt i en ple­je­fa­mi­lie som 12- årig.

Fa­de­rens mis­brug be­gynd­te al­le­re­de i 1994, hvor han voldtog sin egen søn. Over­gre­be­ne fort­sat­te op igen­nem 90er­ne ind­til om­kring år 2000, hvor over­gre­be­ne på Mai be­gynd­te.

Fa­de­ren mis­brug­te ud over si­ne børn og­så to af Mais ve­nin­der.

No­ma­de- fa­mi­lie

Fa­mi­li­en flyt­te­de igen­nem 14 år rundt til for­skel­li­ge jy­ske by­er. Mai for­tæl­ler til Ber­ling­s­ke søn­dag, at hun nå­e­de at bo på 16 for­skel­li­ge adres­ser, ind­til fa­mi­li­en end­te i Re­bild Kom­mu­ne, hvor over­gre­be­ne blev op­da­get. Hver gang de so­ci­a­le myn­dig­he­der fik fær­ten af fa­de­rens over­greb, flyt­te­de fa­mi­li­en. På den må­de und­gik fa­de­ren at bli­ve op­da­get og kun­ne fort­sæt­te si­ne over­greb i 14 år.

I 2010 blev fa­de­ren an­holdt. Rets­sa­gen mod ham va­re­de ind­til 2012, hvor han blev idømt 12 år fængsel.

Re­bild Kom­mu­ne, der over­hør­te fle­re ad­vars­ler, fy­re­de tre che­fer på grund af sa­gen. Re­bilds da­væ­ren­de borg­me­ster An­ny Wint­her ( V) blev på sin post.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.