YTRINGSFRIHE

En må­ned ef­ter hans sid­ste be­søg og ter­r­or­an­gre­bet, der cho­ke­re­de Dan­mark, modt­og den sven­ske Muham­med- teg­ner Lars Vil­ks yt­rings­fri­heds- pri­sen

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

PRISUDDEING

» Eve­ry­bo­dy loves so­me­bo­dy so­me­ti­me, « sang vag­ten i Chri­sti­ans­borgs gar­dero­be lør­dag ef­ter­mid­dag. Lidt for sig selv, men højt nok til, at al­le kun­ne hø­re det. Og da­gen i går var til­sy­ne­la­den­de » so­me­ti­me « .

For hvor man­ge må­ske hav­de fryg­tet, at ter­r­orens grim­me fjæs vil­le vi­se sig igen, net­op i går, net­op på dét sted, så tog de fejl. I går var det yt­rings­fri­he­den, der vandt.

Sik­ker­he­den var mas­siv, da Chri­sti­ans­borg lør­dag ef­ter­mid­dag lag­de smuk­ke lo­ka­ler til ud­de­lin­gen af Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets yt­rings­fri­heds­fri, Sap­p­ho Pri­sen, hvis mod­ta­ger net­op var i cen­trum for det bruta­le ter­r­or­an­greb for præ­cis en må­ned si­den. Den sven­ske Muham­med- teg­ner Lars Vil­ks.

Den dag gik det galt. To uskyl­di­ge måt­te be­ta­le med de­res liv. Seks be­tjen­te og PET- agen­ter blev sår­et.

» Po­li­ti­et blev ta­get på sen­gen, « sag­de Lars Vil­ks selv ef­ter­føl­gen­de til den ame­ri­kan­ske tv- ka­nal MSNBC. Han men­te, at de var for dår­ligt for­be­red­te.

Om han hav­de ret el­ler ej, er uvist. Men i går lør­dag var alt og al­le der­i­mod klar. Uden for Chri­sti­ans­borgs ho­ve­d­ind­gang - hvor gæ­ster til pris­ud­de­lin­gen stod i lan­ge kø­er - stod be­væb­ne­de be­tjen­te og gran­ske­de al­le nø­je. Nys­ger­ri­ge med ara­bi­sk ud­se­en­de, der un­dren­de stop­pe­de op for at spør­ge ind til, hvad kø­en gik ud på, blev gran­sket ek­stra nø­je. Og in­de på sel­ve Chri­sti­ans­borg var der vagtsom­me øj­ne overalt. Fra de uni­for­me­re­de og be­væb­ne­de be­tjen­te og fra de man­ge velklæd­te sik­ker­heds­vag­ter med de­res øres­neg­le.

I det sto­re sel­skab af gæ­ster - som ik­ke kun var sam­let for at ud­de­le Sap­p­ho Pri­sen, men og­så for at fejre Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets 10 års fød­sels­dag - var der nem­lig fle­re, der ik­ke kan gå et skridt uden at væ­re pak­ket ind i sik­ker­hed­vag­ter.

Et hårdt liv

Lars He­de­gaard er en af dem. Naser Khader en an­den.

Men 68- åri­ge Lars Vil­ks kan det hel­ler ik­ke. Og slet ik­ke den sid­ste må­ned, hvor sik­ker­he­den om­kring ham er ble­vet skær­pet enormt.

» Det er hårdt, « si­ger han til BT. » Det er et hårdt liv kun at få lov til at kom­me uden­for en gang om da­gen, ik­ke at vi­de, hvor­når og om jeg får lov til at ven­de til­ba­ge til mit eget hjem igen, hårdt at mi­ne na­bo­er og ven­ner er ban­ge for at væ­re nær­he­den af mig. Men jeg for­try­der ik­ke, « si­ger han.

Og det er hans ut­ræt­te­li­ge kamp, der er grun­den til, at Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet i går har valgt at gi­ve pri­sen til ham.

» I syv år har Lars Vil­ks le­vet med død­strus­ler, og to gan­ge er han ble­vet for­søgt myr­det, ale­ne pga. en en­kelt blæk­teg­ning, « hed­der det i be­grun­del­sen fra sel­ska­bets for­mand, Ka­tri­ne Win­kel Holm.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.