’’

BT - - NYHEDER - Naser Khader

Jeg er glad for, at pri­sen fin­des, og at du mod­ta­ger den. Du be­ta­ler en høj pris for en sag, du ik­ke vid­ste fand­tes, da du sat­te di­ne stre­ger på pa­pir

» Det enor­me pres, han le­ver un­der, vil­le få man­ge an­dre til hur­tigt at mum­le nog­le und­skyld­nin­ger el­ler bø­je nak­ken. Dén fri­stel­se er Lars Vil­ks al­drig fal­det for. Tvær­ti­mod har han stil­le og ro­ligt fort­sat med at for­kla­re og for­sva­re sin kunst og det frie ord. Det fortje­ner han at bli­ve hædret for – ik­ke mindst ef­ter be­gi­ven­he­der­ne 14. fe­bru­ar « .

El­ler som Naser Khader ud­tryk­te det i sin ta­le:

» Du skal vi­de, at jeg sy­nes, at du er en vær­dig mod­ta­ger af pri­sen. Jeg er glad for, at pri­sen fin­des, og at du mod­ta­ger den. Du be­ta­ler en høj pris for en sag, du ik­ke vid­ste fand­tes, da du sat­te di­ne stre­ger på pa­pir.

Nu er det he­le sat på spid­sen, og jeg tror, at du li­ge­som mig tæn­ker: No­get af det vig­tig­ste, som vo­res sam­fund har, er yt­rings­fri­he­den. Det er en af grund­pil­ler­ne i vo­res de­mo­kra­ti, og be­gyn­der man at pil­le ved den, pil­ler man ved vo­res al­les fri­hed. «

Den fri­hed for­søg­te Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in at pil­le ved for en må­ned si­den. Den fri­hed fryg­te­de en del, at en an­den ra­di­ka­li­se­ret is­la­mist vil­le pil­le ved i går.

Men fri­he­den vandt i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.