Tak til al­le

Fa­de­ren til den ter­r­or­dræb­te Dan Uzan mød­te op til freds­ring ved sy­na­go­gen i Kø­be­havn

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

FREDS­RING

Me­re end 1.000 men­ne­sker tog i går hin­an­den i hæn­der­ne he­le vej­en rundt om sy­na­go­gen i Krystal­ga­de midt i Kø­ben­havn for et frit og trygt Dan­mark.

Ini­ti­a­ti­vet var mus­lim­sk, men her var men­ne­sker fra al­le af­kro­ge af sam­fun­det. Børn, voks­ne, jø­der, krist­ne og mus­li­mer. Folk i jak­ke­sæt, læ­derjak­ker og regntøj. Pun­ke­re og po­li­ti­ke­re.

Li­ge så for­skel­li­ge, de frem­mød­te var i ud­se­en­de - li­ge så eni­ge var de om at stå hånd i hånd rundt om sy­na­go­gen og væ­re sam­men i kam­pen for et trygt Dan­mark. Det var her, at den 37- åri­ge Dan Uzan blev skudt ved ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn nat­ten til søn­dag den 15. fe­bru­ar, da han holdt vagt ved den gu­le byg­ning i Krystal­ga­de.

Even­ten blev la­vet ef­ter norsk for­bil­le­de, hvor en mus­lim­sk or­ga­ni­sa­tions med­lem­mer tog hin­an­den i hæn­der­ne og slut­te­de ring om sy­na­go­gen i Oslo for at de­mon­stre­re mod jø­de­had.

Fle­re gan­ge ud­brød der spon­ta­ne klapsal­ver blandt folk. Blandt an­det da fa­de­ren til den ter­r­or­dræb­te Dan Uzan gik he­le vej­en rundt om sy­na­go­gen og del­te hånd­tryk og kram ud til hver og én, som hav­de ta­get op­stil­ling i freds­rin­gen. Han tog sig tid til at ta­le med folk og løf­te­de bør­ne­ne op og gav dem kram. På vej­en rundt mød­te han dig­te­ren Ya­hya Has­san. Det blev til et fø­lel­ses­la­det øje­blik, hvor Dan Uzans far tak­ke­de dig­te­ren for at stå fast på ret­ten til at yt­re sig.

» Der er ik­ke no­gen al­min­de­li­ge mus­li­mer, der sy­nes, at det her er i or­den. Jeg vil ger­ne si­ge und­skyld, « sag­de Ya­hya Has­san til Dan Uzans far.

» Du skal ik­ke und­skyl­de. Bliv ved med at væ­re, som du er. Det er det vig­tig­ste. Jeg har hørt dig. Al­le har den vær­di, som du har. Men du for­står, at man ik­ke skal tæn­ke på, hvad al­le men­ne­sker si­ger. Jeg tak­ker for din hold­ning, « sag­de Dan Uzans far til dig­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.