Riskærs luks

Knap var hans valg­kamp for Al­ter­na­ti­vet skudt i gang, før Klaus Riskær Pe­der­sen blev ind­hen­tet af for­ti­dens syn­der

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Den 59- åri­ge er­hvervs­mand Klaus Riskær Pe­der­sen, der ind­til i går vil­le i Fol­ke­tin­get, sva­rer nu igen på an­gre­bet fra Sø­ren Pind ( V) og for­kla­rer, hvor­for han på trods af sin sta­tus som konkursramt kan le­ve et liv på før­ste klas­se.

Det sker ef­ter, Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind ons­dag i den­ne uge lan­ge­de ud ef­ter Riskær, der ind­til da hav­de skabt op­mærk­som­hed om si­ne po­li­ti­ker- pla­ner. Pind sat­te ord på dét, er­hvervs­man­dens mod­stan­de­re me­ner og for­kla­re­de, hvor­for Riskær, iføl­ge Pind, in­tet har at gø­re på Chri­sti­ans­borg:

» Riskær er en af de stør­ste fup­ma­ge­re i dansk øko­no­mis hi­sto­rie. Det er ik­ke rig­tigt, når no­gen si­ger, han har be­talt sin gæld. Han har sta­dig et tre­cif­ret mil­li­onu­de­stå­en­de fra kon­kur­sen i sin tid, og han fort­sæt­ter i bed­ste stil med den ad­færd, han har ud­vist ad­skil­li­ge gan­ge. Der­for me­ner jeg ik­ke, han kan sid­de i Fol­ke­tin­get, « sag­de Sø­ren Pind til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Ik­ke vær­dig til po­li­tik

I 1983 blev Frem­skridtspar­tiets Mo­gens Gli­strup smidt ud af Fol­ke­tin­get, for­di et fler­tal men­te, at han pga. sin dom for bed­ra­ge­ri, ik­ke var vær­dig til at sid­de på Chri­sti­ans­borg. Sø­ren Pind læg­ger alt­så op til, at Riskærs po­li­ti­ske skæb­ne skal væ­re den sam­me.

Et an­greb som det fra Sø­ren Pind var ven­tet, for det er, me­ner Klaus Riskær Pe­der­sen, helt na­tur­ligt, at der ‘ er krav om, at man skal gø­re re­de for sin for­tid, hvis man vil ha­ve et po­li­tisk man­dat’. I til­fæl­det Klaus Riskær Pe­der­sen er der nok at ta­ge fat på:

Dra­ma­ti­ske kon­kur­ser, dom­me for bed­ra­ge­ri, man­datsvig og skyld­ner­svig er si­den 1992, hvor han gik ned med in­ve­ste­rings­sel­ska­ber­ne Ac­cu­mu­la­tor In­vest og Krepco Hol­ding, en cen­tral del af hans hi­sto­rie. Få år ef­ter sit fald fra mangemillionær til konkursramt skab­te han internet- suc­ce­sen Cy­berci­ty, hvor der klæ­ber sig en straf­fesag og en fængsels­dom til for­tæl­lin­gen.

I dag kø­rer han, på­pe­ger kri­ti­ke­re, ef­ter ca. 20 års slags­mål med rets­sy­ste­met vi­de­re som om, in­tet var sket. I dag for­tæl­ler han, hvor­dan han som konkursramt med en gæld på ca. 177 mio. kr., der for ho­ved­par­ten af be­lø­bet går til­ba­ge til kon­kur­sen i 1992, i dag kan bo i en fle­re hund­re­de kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed i hjer­tet af Kø­ben­havn, når kre­di­to­rer sta­dig sav­ner de­res pen­ge. Riskær si­ger, at han ef­ter utal­li­ge sam­men­stød med mod­stan­der­ne har søgt kre­di­tor- ly hos si­ne æld­ste søn­ner.

Har et dan­kort

» Jeg gi­der ik­ke våg­ne hver mor­gen og væ­re skræksla­gen for, om der kom­mer et krav på 150 mio. kr. ind ad dø­ren. Der­for har mi­ne børn et sel­skab, hvor vi har ev­net at la­ve for­ret­nin­ger, så det er mu­ligt at kø­be den her ejen­dom. Jeg har et dan­kort, hvor mi­ne lø­nind­kom­ster, som jeg har ret til at ha­ve, kom­mer ind. Jeg kan kø­re, for­di min ev­ne til at la­ve for­ret­nin­ger ik­ke er ble­vet ta­get fra mig. Men hvis mi­ne børn går imod mig, ry­ger jeg ud her­fra, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

Han si­ger, at han ‘ tre gan­ge har op­byg­get en for­mue, og to gan­ge er den ble­vet ta­get fra’ ham ‘ af de sam­me kre­di­to­rer, der kom­mer ren­den­de igen og igen’. Så i dag har han ind­ret­tet sig så­dan, at han ik­ke ejer no­get, og der­for er der for kre­di­to­rer­ne ik­ke no­get at kom­me ef­ter. Så­dan er det, hvis man som Riskær vil und­gå, at ‘ hyl­der­ne bli­ver tømt igen.’ Spørgs­må­let er så, om det er god moral hos en mand, der har sat kur­sen mod Fol­ke­tin­get.

Uri­me­ligt og un­fair

» Men­ne­sker har kun ét liv, og vi kan ik­ke ha­ve, at folk bli­ver stavns­bun­det i et helt liv ef­ter øko­no­mi­ske fejl­trin. Det er amoralsk, uri­me­ligt, un­fair og uanstæn­digt at ja­ge folk, som jeg er ble­vet det, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

Er­hvervs­man­den sid­der i luksus­lej­lig­he­den på Gam­mel Strand i Kø­ben­havn, hvor der er ud­sigt til Stats­mi­ni­ste­ri­et, Hø­jeste­ret og Fol­ke­tin­get. Klaus Riskær Pe­der­sen, der 30. sep­tem­ber 2013 blev løsladt ef­ter sin bed­ra­ge­ri- dom på seks års fængsel, af­so­net i Sdr. Om­me Stats­fængsel, for­kla­rer nu, hvor­for Sø­ren Pind er gal på den, når han vil ha­ve smidt Riskær ud af Fol­ke­tin­get, hvis han bli­ver valgt:

» Hvis Sø­ren Pind me­ner, at det er ri­me­ligt, at en bor­ger skal stig­ma­ti­se­res end­si­ge ude­luk­kes fra den de­mo­kra­ti­ske til­bli­vel­ses­pro­ces, for­di han for man­ge år si­den måt­te ha­ve væ­ret im­pli­ce­ret i no­get, som i øv­rigt er kendt, og som han har stå­et til regn­skab for, så har Ven­stre et gan­ske be­ty­de­ligt pro­blem. Vi har og­så det prin­cip, at folk, der ta­ger de­res øre­tæ­ver, skal ha­ve mu­lig­hed for at rej­se sig igen, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

Det er, for­kla­rer han, som om, at han ‘ har en sær­sta­tus, hvor man skal slå mig hver gang, jeg kom­mer med no­get af god vil­je, for­di jeg er et po­si­tivt men­ne­ske og en kre­a­tiv fyr’. Kre­di­to­rer­ne og ad­vo­ka­ter­ne, der i åre­vis har kæm­pet for at krad­se mil­li­o­ner ind, har en an­den op­fat­tel­se af, hvad der er ri­me­ligt og uri­me­ligt.

Jeg har få­et nok tæsk

» Jeg me­ner, at jeg er uden for­til­fæl­de. Det gør man ik­ke over for an­dre. Og mit håb og min hen­stil­ling til Sø­ren Pind og al­le dem, der dril­ler mig, er: Sy­nes I ik­ke, at jeg har få­et nok tæsk nu? Og gi­der I ik­ke godt væ­re sø­de at si­ge ’ nok er nok’, lad os tæn­ke fremad, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

Han af­vi­ser og­så, at han ik­ke har lært af sin for­tid:

» Jeg har bragt mig i si­tu­a­tio­ner, som jeg bur­de ha­ve und­gå­et, men jeg er og­så ble­vet klo­ge­re af det. Og jeg har lært, at man skal væ­re me­re for­sig­tig, me­re om­hyg­ge­lig og knap så op­portu­ni­stisk en gang imel­lem. Det er kom­met med al­de­ren, « si­ger Riskær, der – uag­tet, hvad an­dre me­ner, og gæl­den på de ca. 177 mio. kr. – selv fø­ler, at han har ud­stået sin straf og be­talt si­ne kre­di­to­rer. Hvor har du gemt pen­ge­ne? » Jeg har ik­ke gemt no­gen pen­ge. Den hem­me­li­ge po­se med pen­ge kun­ne kun væ­re op­stå­et til­ba­ge i 1980er­ne, og da jeg la­ve­de Cy­berci­ty i 1990er­ne. I beg­ge til­fæl­de har der kørt straf­fesa­ger – po­li­ti­et og an­kla­ge­myn­dig­he­den har brugt 15 år på det, og jeg lover dig, at hvert ene­ste kon­toudt­og og hver ene­ste transak­tion er ble­vet en­de­vendt. Man har net­op kun­net føl­ge pen­ge­ne, « si­ger Klaus Riskær Pe­der­sen.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

59- åri­ge Klaus Riskær Pe­der­sen le­ver af lø­nind­komst fra si­ne børns sel­skab. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.