Sus- fin­te

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 15. MARTS 2015 Født 24. april 1955). Un­der si­ne stu­di­er etab­le­rer han i 1978 ana­ly­se­fir­ma­et Bør­s­in­for­ma­tion. Midt i 1980er­ne er Riskær med til at stif­te den kø­ben­havn­ske be­ta­lings­ka­nal Ka­nal 2. Han går i 1986 på fonds­bør­sen med sit in­ve­ste­rings­sel­skab Ac­cu­mu­la­tor In­vest. I 1989 bli­ver Riskær valgt ind i EU- Par­la­men­tet for Ven­stre og året ef­ter over­ta­ger han De Berg­ske Bla­de. I 1992 bli­ver han er­klæ­ret per­son­lig kon­kurs i for­bin­del­se med krak­ket i Ac­cu­mu­la­tor In­vest. Riskær og sel­ska­bets øv­ri­ge le­del­se sig­tes for groft man­datsvig, bed­ra­ge­ri og skyld­ner­svig i Dan­mark og Frank­rig. I 1995 etab­le­rer han in­ter­net­fir­ma­et Cy­berci­ty. To år se­ne­re over­går ejer­ska­bet af fir­ma­et til Riskærs Fa­mi­lie­fond af 1. de­cem­ber 1997. I 1998 idøm­mes Riskær en dom på to års be­tin­get fængsel for man­dat- og skyld­ner­svig. I 2000 sæl­ges Cy­berci­ty for 60 mio. $ til et konsor­ti­um le­det af Ad­vent In­ter­na­tio­nal. I 2002 skær­per Østre Lands­ret by­ret­tens dom med et halvt år, men den er sta­dig be­tin­get. Året ef­ter mod­ta­ger Riskær en dom på tre års be­tin­get fængsel i Ap­pel­ret­ten i Pa­ris for at ha­ve tømt et ejen­doms­sel­skab for over en mil­li­ard kro­ner. 13. marts 2007 døm­mer Kø­ben­havns By­ret ham syv års fængsel bl. a. for bed­ra­ge­ri over for Fa­mi­lie­fon­den, samt man­datsvig mod Cy­berci­ty. Dom­men an­kes til Østre Lands­ret, som 4. ju­ni 2008 ned­sæt­ter straf­fen til 6 års fængsel. Står des­u­den bag en ræk­ke virk­som­he­der, som f. eks. Iværk­sæt­ter­fa­brik­ken, Co­py- Ge­ne og me­get an­det.

Klaus Riskær vil hel­le­re ar­bej­de fra hjem­met end på Chri­sti­ans­borg, selv om lej­lig­he­den på Gam­mel Strand i Kø­ben­havn lig­ger gan­ske tæt på Fol­ke­tin­get. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.