Ho­ved­be­sty­rel­se eks­klu­de­rer Riskær

Mi­stil­lid får be­sty­rel­se til at eks­klu­de­re fi­nans­man­den fra Al­ter­na­ti­vet

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

HERUT!

Ef­ter indstil­ling fra Al­ter­na­ti­vets stor­kreds i Kø­ben­havns Om­egn har ho­ved­be­sty­rel­sen i Al­ter­na­ti­vet be­slut­tet, at Klaus Riskær Pe­der­sen øje­blik­ke­ligt eks­klu­de­res fra par­ti­et.

Det skri­ver par­ti­et i en pres­se­med­del­el­se, der blev sendt ud fre­dag af­ten.

Det skul­le væ­re Klaus Riskær Pe­der­sens mod­ar­bej­del­se af Al­ter­na­ti­vets ’ idé- og vær­di­grund­lag’, der får be­sty­rel­sen til at eks­klu­de­re den 59- åri­ge bed­ra­ge­ri­døm­te fi­nans­mand.

Sær­ligt en ræk­ke ud­ta­lel­ser til for­skel­li­ge me­di­er her­un­der BT og po­li­ti­ko. dk har få­et par­ti­et til re­a­ge­re. Klaus Riskær Pe­der­sen sag­de blandt an­det føl­gen­de til BT 9. marts:

Den ur­e­ger­li­ge ven­stre­fløj

» Det kan bli­ve et pro­blem, hvis man ef­ter­la­der det ind­tryk ude i be­folk­nin­gen, at Al­ter­na­ti­vet er en del af en ur­e­ger­lig ven­stre­fløj. Man kan ik­ke vin­de valg på pea­ce and love og sun­de fø­de­va­rer. Pro­gram­met kræ­ver en op- stram­ning, « men­te han.

Ho­ved­be­sty­rel­sen hav­de el­lers for­søgt at mæg­le med Klaus Riskær Pe­der­sen. Blandt an­det for­søg­te par­ti­et at få ham til at hol­de sig fra til­lidspo­ster el­ler an­dre » for­mer i Kø­ben­havns Omegns Stor­kreds.

Par­ti­et blev for ny­lig op­stil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get.

Træt af sy­ste­met

Klaus Riskærs hidtil ene­ste svar på eks­klu­de­rin­gen kom i går, da han skrev føl­gen­de på sin Fa­ce­book- pro­fil:

» Det blev så til fem da­ge i dansk po­li­tik. Og tak for det. Gi­der ik­ke spil­de me­re tid på det. «

For et par da­ge si­den brænd­te han dog for at kom­me ind i po­li­tik. Den 59- åri­ge er­hvervs­mand var træt af det po­li­ti­ske sy­stem, som han me­ner ‘ kø­rer på au­to­pi­lot, for­di po­li­ti­ke­re og em­beds­mæn­de­ne er ble­vet væ­vet sam­men.’

» Du kan ik­ke la­ve nytæk­ning og for­an­dring, hvis du bli­ver en så in­te­gre­ret del af sy­ste­met, at du er sy­ste­met selv. Må­ske skal der væ­re loft over, hvor man­ge år man kan sid­de på Chri­sti­ans­borg. Det har man in­di­rek­te gen­nem val­ge­ne, men ud­skift­nin­ger­ne er be­græn­set pga. den må­de par­ti­er­ne op­stil­ler kan­di­da­ter­ne, « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.