Af­vi­ser bør­ne­pak­ke

Nor­me­rin­ger­ne i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne skal øges dra­stisk, ly­der det fra SF, mens En­heds­li­sten kræ­ver mak­si­malt seks børn pr. vok­sen i bør­ne­ha­ven

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BØR­NE­PAS­NING

Re­ge­rin­gen skal ik­ke reg­ne med ven­stre­flø­jens støt­te til sin kom­men­de bør­ne­pak­ke. I hvert fald ik­ke, hvis man står fast på, at der ik­ke skal af­sæt­tes pen­ge til at an­sæt­te fle­re pæ­da­go­ger og med­hjæl­pe­re.

Bå­de SF og En­heds­li­sten er­klæ­rer, at nor­me­rin­ger­ne skal øges mar­kant, hvis de skal stem­me for bør­ne­pak­ken, som ven­tes frem­sat i lø­bet af de kom­men­de uger.

» Al fag­kund­skab si­ger, at an­tal­let af voks­ne ud­gør et kæm­pe pro­blem for børns triv­sel og ud­vik­ling, men re­ge­rin­gen vil åben­bart ik­ke hø­re på det, « si­ger so­ci­al- og bør­ne­ord­fø­rer Tri­ne Mach ( SF) til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Før­en­de for­ske­re på om­rå­det be­teg­ner iføl­ge Po­li­ti­ken det mang­len­de fo­kus på nor­me­rin­ger som ’ ka­ta­stro­falt’ og ’ ui­gen­nemtænkt’, og den kri­tik til­slut­ter SF- ord­fø­re­ren sig.

» Først og frem­mest skal der væ­re pen­ge til at øge nor­me­rin­ger­ne gan­ske dra­stisk, så pæ­da­go­ger­ne kan ta­ge sig af al­le børn, og­så dem, der er sær­ligt ud­sat­te, og så der er tid til at gi­ve den nød­ven­di­ge spro­gind­læ­ring og om­sorg, « si­ger Tri­ne Mach.

» Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig, at re­ge­rin­gen er indstil­let på at for­hand­le. Det er helt af­gø­ren­de, at der pri­o­ri­te­res pen­ge til at for­bed­re nor­me­rin­ger­ne, så vi kan sik­re vo­res børn en god barn­dom og der­med og­så grund­la­get for et godt vok­sen­liv, « si­ger hun.

Kla­re krav

En­heds­li­stens bør­ne­ord­fø­rer, Rosa Lund ( EL), vil ha­ve ind­ført kla­re krav til an­tal­let af børn pr. vok­sen.

» Hvis vi skal ha­ve go­de dag­in­sti­tu­tio­ner, er vi nødt til at sik­re, at der ik­ke bli­ver fær­re voks­ne. Der­for vil vi rej­se kra­vet om en mini­mums­nor­me­ring i for­hand­lin­ger­ne, så der mak­si­malt må væ­re tre børn pr. vok­sen i vug­ge­stue og dag­ple­je og højst seks børn pr. vok­sen i bør­ne­ha­ven, « si­ger hun i en skrift­lig kom­men­tar.

Til Po­li­ti­ken si­ger den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bør­ne­ord­fø­rer, An­net­te Lind ( S), at re­ge­rin­gens bør­ne­pak­ke ik­ke fo­ku­se­rer på nor­me­rin­ger, for­di man » al­le­re­de har fun­det 750 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til bør­ne­om­rå­det « .

» Vi an­er­ken­der helt klart, at nor­me­ring er vig­tigt og spil­ler en rol­le for kva­li­te­ten, men vi ved og­så, at nor­me­ring ik­ke er det ene­ste, der spil­ler ind i for­hold til triv­sel og læ­ring, « si­ger den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ord­fø­rer.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

En­heds­li­sten og So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti kræ­ver fle­re an­sat­te i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne, hvis de skal stem­me for re­ge­rin­gens bør­ne­pak­ke. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.