TÆ­SKET AF FANG

Fængsels­be­tjent Net­te Jæ­ger blev over­fal­det og in­va­li­de­ret af bruta­le ind­sat­te. Ef­ter­føl­gen­de blev hun fy­ret fra job­bet

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Net­te Jæ­ger

SLÅ­ET HJEM

44- åri­ge Net­te Jæ­ger har væ­ret fængsels­be­tjent i me­re end 20 år. Men ik­ke me­re. Det job, hun var så glad for, selv om det kun­ne væ­re barskt in­di­mel­lem, er hun spar­ket ud fra. Fy­ret på gråt pa­pir.

År­sag: Hun blev ud­sat for et brutalt og vol­de­ligt over­fald af en grup­pe fan­ger, en dag hun var på vagt i Stats­fængs- let i Rin­ge og vil­le for­hin­dre på gan­gen. Hun be­ska­di­ge­de sens an­svar. Den har be­kla­en 19- årig ind­sat i at gem­me sin høj­re skul­der og overarm get, at der var fejl på alarm­syhash. al­vor­ligt, fik læ­de­ret musk­ste­met, men el­lers er der ik­ke

Ved over­fal­det tryk­ke­de ler­ne, og den sto­re bi­ceps­se­ne sket no­get. Jeg har rig­tig go­de hun igen og igen for­gæ­ves på ble­vet re­vet over. Si­den er den kol­le­ger, som har støt­tet og alarm­k­nap­pen, men tek­nik­ble­vet klip­pet helt ud ved en bak­ket mig op, og in­gen for­ken svig­te­de, og der­med var ope­ra­tion. står, hvor­for jeg skal straf­fes hun over­ladt til sig selv og 16 Le­del­sen i Stats­fængs­let i for, at jeg er ble­vet over­fal­det fan­ger i mindst fi­re mi­nutRin­ge hæf­ter sig ef­ter over­fal­på min vagt, « si­ger Net­te Jæter i fængs­lets af­snit ger.3. Ti­den det ved, at hun ef­ter sin ska­de gik. Men in­gen kom hen­de til ik­ke med sik­ker­hed vil væ­re Hun er en er­fa­ren fængun­d­sæt­ning. i stand til at for­sva­re sig selv. sels­be­tjent med an­sæt­tel­ser i Der­for er hun ble­vet fy­ret Ve­stre Fængsel, Stats­fængs­let med hen­vis­ning til to spe­ci­a­li Ny­borg og så alt­så i Rin­ge, læ­ge­er­klæ­rin­ger. hvor hun ind­til sin fy­ring i

» Le­del­sen har haft man­ge novem­ber sid­ste år har væ­ret mu­lig­he­der for at om­pla­ce­re si­den 1997. mig til en funk­tion, hvor jeg BT har talt med to af he­nik­ke vil­le ha­ve tæt kon­takt til des nu tid­li­ge­re kol­le­ger, som

Ka­stet ind i væg­gen

Fle­re gan­ge løf­te­de den ind­sat­te, som for­søg­te at gem­me has­hen, bog­sta­ve­ligt talt Net­te Jæ­ger op i luf­ten og ka­ste­de hen­de brutalt ind i væg­gen de ind­sat­te, men det har le­del­sen sagt nej til. De kun­ne jo f. eks. sæt­te mig til at ha­ve til­syn med dem, der af­so­ner an­det. Men i ste­det har de valgt at fy­re mig. Det er ’ tak­ken’ for at pas­se sit ar­bej­de. At tek­nik­ken svig­te­de, så jeg den dag, jeg blev over­fal­det, ik­ke kun­ne få hjælp og var ale­ne med 16 ind­sat­te, er jo le­del-

Stats­fængs­let i Rin­ge hu­ser nog­le af lan­dets al­ler­hår­de­ste kri­mi­nel­le un­ge.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.