GER – OG FY­RET

BT - - NYHEDER -

be­kræf­ter Net­te Jæ­gers ud­læg­ning.

Hun væl­ger at stå frem i BT af én år­sag; Hun hå­ber, at hun ved at for­tæl­le sin hi­sto­rie kan væ­re med til at for­hin­dre, at an­dre af hen­des kol­le­ger skul­le ri­si­ke­re at bli­ve be­hand­let på sam­me må­de.

Sav­ner kol­le­ger

» Jeg sav­ner mi­ne kol­le­ger og job­bet hver ene­ste dag, men med den be­hand­ling, jeg har få­et, så vil­le jeg næg­te at kom­me til­ba­ge, hvis le­del­sen skul­le til­by­de mig det. Men det gør den jo hel­ler ik­ke. Så i ste­det for at jeg blev om­pla­ce­ret til en an­den funk­tion, der ik­ke kræ­ver sam­me di­rek­te kon­takt med de ind­sat­te, så skal sta­ten nu ud­be­ta­le mig og mi­ne børn sva­ge­lig­heds- pen­sion i åre­vis. Det er rig­tig man­ge pen­ge, som sam­fun­det kun­ne ha­ve brugt på no­get an­det, « si­ger Net­te Jæ­ger.

Hen­des fy­ring trå­d­te i kraft 1. novem­ber 2014. Sel­ve over­fal­det ske­te i ok­to­ber 2011. Hun hu­sker hver ene­ste de­tal­je:

» Jeg er uden­for på fæl­les­a­re­a­ler­ne med mi­ne ind­sat­te fra af­snit 6, og en af dem ka­ster en ten­nis­bold ( med hash, red.) ind til af­snit 3. Jeg når og­så at se, hvem der sam­ler den op, og jeg lø­ber med det sam­me ind på gan­gen og får fat på fy­ren, som har put­tet has­hen i lommen. Han prø­ver at gi­ve det vi­de­re til en af de an­dre, mens jeg prø­ver at få ham ind i hans egen cel­le. Så går han løs på mig. Jeg er der ale­ne med 16 mand, og selv om jeg tryk­ker og tryk­ker på alarm­k­nap­pen, kom­mer der in­gen hjælp. De ind­sat­te un­drer sig li­ge så me­get som jeg over, at der ik­ke kom­mer no­gen. Til sidst er det fak­tisk en af dem, der får over­fal­det stop­pet, for­di han sy­nes, jeg har få­et nok. Mens det sta­dig er i gang, rå­ber han til mig: ’ Hvor vil du ha­ve ham hen?’ Jeg pe­ger hen mod dø­ren til cel­len, og han ta­ger fat i fy­ren og får ham skub­bet de­r­ind. Da er der gå­et fi­re mi­nut­ter, « si­ger Net­te Jæ­ger, som umid­del­bart ef­ter det bruta­le over­fald er dybt ry­stet og sæt­ter sig uden­for med ryg­gen op ad mu­ren og pu­ster ud, ind­til hen­des kol­le­ger langt om læn­ge duk­ker op.

Selv om Net­te Jæ­ger i ti­den ef­ter har stær­ke smer­ter i skul­de­ren og ar­men, pas­ser hun punkt­ligt sit ar­bej­de, som pga. ska­den nu er i fængs­lets tek­nik­vagt. Læ­ger­ne me­ner ik­ke, scan­nings­bil­le­der­ne vi­ser no­gen læ­sion. Kun en op­hob­ning af væ­ske, si­ger de.

Smer­ter­ne går ik­ke væk

Så hun får – uden for ar­bejds­ti­den – for­u­den en ræk­ke læge­kon­sul­ta­tio­ner og­så be­hand­lin­ger hos en fy­si­o­te­ra­pe­ut, en kiro­p­rak­tor og en psy­ko­log. I alt ca. 100 kon­sul­ta­tio­ner med fy­si­o­te­ra­pi og mas­sa­ge som den stør­ste del.

Den psy­ki­ske be­last­ning ryster hun for­holds­vis hur­tigt af sig. Og­så selv om hun præ­cis et år ef­ter over­fal­det end­nu en gang bli­ver mål for en ag­gres­siv ind­sat, som ka­ster sig over hen­de og slår hen­de i gul­vet.

Men de fy­si­ske smer­ter bli­ver ved med at væ­re der, så Ar­bejds­ska­desty­rel­sen sen­der hen­de til un­der­sø­gel­se på un­der­sø­gel­se for at kun­ne af­slut­te sa­gen.

Hel­ler ik­ke to ef­ter­føl­gen­de scan­nin­ger gi­ver læ­ger­ne an­led­ning til at kon­klu­de­re an­det, end der er ta­le om væ­ske­op­hob­ning. Først ved end­nu en scan­ning i maj 2013, alt­så me­re end halvan­det år ef­ter over­fal­det, bli­ver det kon­sta­te­ret, at mus­k­ler­ne i overar­men er re­vet helt over.

Net­te Jæ­ger bli­ver ope­re­ret i juli 2013 og gen­op­ta­ger der­ef­ter ar­bej­det på fuld tid frem til nytår, før hun går ned på 24 ti­mer ugent­ligt i et job i fængs­lets tek­nik­vagt, mens Faa­borg- Midt­fyn Kom­mu­ne sup­ple­rer løn­nen op til 37 ti­mer.

Kom­mu­nen for­sø­ger for­gæ­ves at få fængs­lets le­del­se til at om­pla­ce­re Net­te Jæ­ger i en me­re per­ma­nent ord­ning, som beg­ge par­ter kan tri­ves med.

Kom­mu­nen slår brem­sen i

Da sags­be­hand­le­ren til sidst ik­ke læn­ge­re tror på, det vil lyk­kes, stop­per kom­mu­nen med at sup­ple­re Net­te Jæ­gers løn, så fængs­let der­ef­ter selv skal ud­be­ta­le den ful­de løn.

Kort tid ef­ter mod­ta­ger hun et brev fra Justits­mi­ni­ste­ri­et: Hun er fy­ret.

Fy­ret på gråt pa­pir. Net­te Jæ­ger fø­ler sig stærkt uret­fær­digt be­hand­let og me­ner, le­del­sen i Stats­fængs­let i Rin­ge sag­tens kun­ne om­pla­ce­re hen­de i en an­den job­funk­tion.

Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen Net­te Jæ­ger er en er­fa­ren fængsels­be­tjent med an­sæt­tel­ser i Ve­stre Fængsel, Stats­fængs­let i Ny­borg og så alt­så i Rin­ge, hvor hun ind­til sin fy­ring har væ­ret si­den 1997.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.