’ Vi har kun få skå­nepo­ster’ Det er svært at om­pla­ce­re per­so­na­le, si­ger fængsels­in­spek­tør, som ik­ke vil ta­le om al­vor­lig alarm­fejl

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

SIK­KER­HED

Fængsels­in­spek­tør i Stats­fængs­let i Rin­ge Bo­dil Phi­lip vil ik­ke ud­ta­le sig om den kon­kre­te sag med fy­rin­gen af 44- åri­ge Net­te Jæ­ger, som blev over­fal­det på sin vagt og yder­me­re blev over­ladt til sig selv over for 16 ind­sat­te, for­di alarm­sy­ste­met svig­te­de.

Bo­dil Phi­lip si­ger, på det ge­ne­rel­le plan, at det er van­ske­ligt at om­pla­ce­re en an­sat, for­di ar­bej­det i fængs­let kræ­ver me­gen di­rek­te kon­takt med fan­ger­ne.

» Vi vil me­get ger­ne om­pla­ce­re, hvis det er mu­ligt. Men di­lem­ma­et i den slags sa­ger er jo, at vi stort set ik­ke har no­gen skå­nepo­ster. Og de gan­ske få po­ster, der er, det er ste­der, hvor an­dre an­sat­te og­så skal ha­ve mu­lig­hed for at kom­me om­kring for at få et puste­rum. Stort set alt fængsel­s­ar­bej­de er så­kald­te kon­fron­ta­tion­s­ti­mer, hvor man er i di­rek­te kon­takt med de ind­sat­te, og der­for er det me­get svært, « si­ger hun.

Alar­men svig­te­de

Da Net­te Jæ­ger blev over­fal­det, svig­te­de fængs­lets alarm­sy­stem, så hun ik­ke kun­ne få hjælp i en nød­si­tu­a­tion. Hvis det hav­de vir­ket, var ska­den må­ske al­drig sket. At alar­men ik­ke vir­ker, er vel ik­ke hen­des an­svar?

» Jeg ved ik­ke nok om det til at kun­ne sva­re på det. Jeg ved fak­tisk ik­ke no­get om det. Og da det jo er en kon­kret sag, kan jeg ik­ke kom­men­te­re det, « si­ger fængsels­in­spek­tø­ren til BT.

Un­drer sig me­get

Det svar un­drer Net­te Jæ­ger sig me­get over. at for­stå, hvis fængsels­in­spek­tø­ren in­tet ved om det. Og ud over alt det har jeg og­så på skrift re­de­gjort for for­lø­bet over for bå­de Kri­mi­nal­forsor­gens sik­ker­heds­ud­valg og Justits­mi­ni­ste­ri­et, « si­ger Net­te Jæ­ger, som fø­ler sig ek­strem uret­fær­digt be­hand­let.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Det er van­ske­ligt at om­pla­ce­re en an­sat i Stats­fængs­let i Rin­ge, for­di ar­bej­det kræ­ver me­gen di­rek­te kon­takt med fan­ger­ne, for­kla­rer fængsels­in­spek­tø­ren. Fo­to: Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.