’’

BT - - NYHEDER - Bo­dil Phi­lip, fængsels­in­spek­tør

Vi vil me­get ger­ne om­pla­ce­re. Men di­lem­ma­et i den slags sa­ger er jo, at vi stort set ik­ke har no­gen skå­nepo­ster

» Jeg har jo selv gjort op­mærk­som på de­tal­jer­ne og for­lø­bet af de fi­re mi­nut­ter, hvo­ri over­fal­det stod på, over for min nær­me­ste chef. Jeg har og­så væ­ret kaldt ind til fængs­lets sik­ker­heds­kon­su­lent, hvor jeg har re­de­gjort for, hvad der ske­te. Ef­ter­føl­gen­de har fængs­let valgt at la­ve en helt ny pro­ce­du­re for at und­gå, at sam­me fejl skul­le ske igen, så det er me­get svært

I for­bin­del­se med over­fal­det på hen­de har Stats­fængs­let i Rin­ges egen tek­nik­cen­tral re­gi­stre­ret, at hun i lø­bet af de fi­re dra­ma­ti­ske mi­nut­ter tryk­ke­de for­gæ­ves på alarm­k­nap­pen ot­te gan­ge. Net­te Jæ­ger un­drer sig over,

at fængsels­in­spek­tø­ren hæv­der ik­ke at ’ vi­de no­get

om’ den al­vor­li­ge fejl på fængs­lets over­faldsa­larm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.