’’

BT - - NYHEDER - Paul Glaszi­ou

De vil si­ge, at det er en sam­men­svær­gel­se

ak­ti­ve­rer be­hand­lin­gen krop­pens na­tur­li­ge hel­breds­pro­ces - uden bi­virk­nin­ger og med mindst mu­li­ge do­sis.

Der­med skul­le syg­doms­be­hand­lin­gen vir­ke mod­sat tra­di­tio­nel me­di­cin, hvor man slår syg­dom­me ned ved at gi­ve do­ser, der ska­ber den mod­sat­te virk­ning i krop­pen.

Le­de­ren af NHMRCs ar­bejds­grup­pe på om­rå­det, Paul Glaszi­ou, for­tæl­ler, at han hå­ber, at kon­klu­sio­nen vil med­fø­re, at pri­va­te me­di­cin- di­stri­butø­rer stop­per med at til­by­de ra­bat­ter på ho­møo­pa­ti- be­hand­lin­ger, og at apo­te­ke­re vil genover­ve­je dem i de­res sor­ti­men­ter.

Luft­ka­stel er punk­te­ret

Han for­ud­ser dog mod­stand fra til­hæn­ge­re af den al­ter­na­ti­ve be­hand­ling:

» Der vil kom­me en ha­le af men­ne­sker, der ik­ke vil re­a­ge­re på rap­por­ten. De vil si­ge, at det er en sam­men­svær­gel­se fra vo­res or­ga­ni­sa­tion, « si­ger Paul Glaszi­ou iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Sven­ske Dan Lar­ham­mar er pro­fes­sor i mo­le­kylær cel­le­bi­o­lo­gi ved Up­psa­la Uni­ver­si­tet og har i man­ge år be­skæf­ti­get sig med al­ter­na­tiv me­di­cin. Han har læn­ge ad­va­ret mod over­mod og en uvi­den­ska­be­lig hold­ning til ho­møo­pa­ti:

» Kon­klu­sio­nen er li­ge­som for­ven­tet. Det må for­ven­tes af mid­ler, der er for­tyn­det så me­get, at der er for lidt stof i dem. Det er næ­sten kun op­løs­nings­mid­del til­sat vand. Nog­le er så for­tyn­det, at det ik­ke en­gang kan be­teg­nes som et atom, « si­ger Dan Lar­ham­mer til Af­ton­bla­det og til­fø­jer: » Luft­ka­stel­let er punk­te­ret. «

Det sven­ske me­die har talt med en til­hæn­ger af ho­møo­pa­ti, Eva Ryn­mark, og hun er vred over rap­por­ten fra de au­stral­ske for­ske­re:

» Det er lat­ter­ligt. Hvem har be­stilt det her stu­die? Er det far­ma­ceu­ti­ske virk­som­he­der? Det er det dum­me­ste, jeg har hørt. Vi har un­der­søgt det her for læn­ge si­den. Det er for dumt at kom­men­te­re, « ra­ser ho­møo­pa­ti- be­hand­le­ren Eva Ryn­mark, der dri­ver Nös­unds de­tox- og hel­se­cen­ter i sven­ske Orust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.