ME­GA- BY­ER

Tokyo, der rum­mer fle­re men­ne­sker end he­le Ca­na­da, har få­et al­vor­lig kon­kur­ren­ce fra Sy­døst­ki­na. Og imens vok­ser New Del­hi med en mil­li­on men­ne­sker om året

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aagaard lha@ ber­ling­s­ke. dk

UR­BA­NI­SE­RING

Den mest svim­len­de op­le­vel­se, man kan foræ­re sig selv i Ja­pans ho­ved­stad, er at ta­ge eks­p­re­se­le­va­to­ren op til ob­ser­va­tions­e­ta­gen i det 634 me­ter hø­je stå­ltårn Tokyo Sky­t­ree – ver­dens næst­hø­je­ste byg­nings­værk.

Kun på de al­ler­kla­re­ste da­ge kan man se, hvor by­en stop­per, og den frugt­ba­re Kan­to- slet­te med si­ne ris­mar­ker og ce­der­træ­er for al­vor ta­ger over – med na­tio­nens hvid­klæd­te sym­bol, Mo­unt Fuji, knej­sen­de i di­sen 100 km bor­te.

Ho­ri­son­ten rundt er der næ­sten ude­luk­ken­de højhu­se, skys­kra­be­re, bro­er, ve­je, glas, as­falt, be­ton og stål at øj­ne. Man er ik­ke i en by i tra­di­tio­nel for­stand. Land­ska­bet der­ne­de er en ve­ri­ta­bel ur­ban na­tion.

Godt 30 km mod syd kan man i kik­ker­ten net­op ane skys­kra­ber­ne og det 112 me­ter hø­je pa­ri­ser­hjul i Yoko­ha­ma.

Ver­dens trav­le­ste by­del

10 km mod syd­vest står Toky­os musku­lø­se kæm­pe­rå­d­hus, om­rin­get af by­ens stør­ste kon­cen­tra­tion af skys­kra­be­re i ver­dens trav­le­ste by­del, Shin­juku.

Mod nord snor jer­n­ba­ner og mo­tor­ve­je sig som slan­ger gen­nem be­ton­slug­ter­ne og over den bre­de Ara­kawa- flod til den selv­stæn­di­ge by og amt Sai­ta­ma med over syv mio. ind­byg­ge­re.

Og fem- seks ki­lo­me­ter mod sy­døst kan man ane om­rid­set af fu­turi­sti­ske byg­nin­ger på fle­re kva­drat­ki­lo­me­ter ind­dæm­met land og til­med se even­tyrslot­tet stik­ke op af Tokyo Dis­neyland, ver­dens mest be­søg­te for­ly­stel­ses­park.

Magt og pen­ge i be­tonjung­len

Det sam­men­hæn­gen­de ur­ba­ne land om­kring Tokyo Sky­t­ree er lidt stør­re end Fyn, men rum­mer over 33 mio. ind­byg­ge­re. Tæl­ler man en ræk­ke sa­tel­lit­by­er med og ud­vi­der om­rå­det, så det bli­ver en anel­se stør­re end Sjæl­land, er der ca. 38 mio. ind­byg­ge­re i Stor­tokyo. Det er fle­re men­ne­sker, end der bor i he­le Ca­na­da og syv gan­ge fle­re end i he­le Dan­mark. El­ler me­re end en halv pro­cent af ver­dens be­folk­ning in­den for syns­vid­de fra Tokyo Sky­t­ree.

Iføl­ge gængse op­gø­rel­ser er Stor­tokyo ik­ke ba­re ver­dens stør­ste by­om­rå­de, men langt det stør­ste. Og der­med klo­dens ul­ti­ma­ti­ve sym­bol på den vok­sen­de ur­ba­ni­se­ring med sta­dig stør­re kon­cen­tra­tion af magt, den – ik­ke det nær­lig­gen­de Hong­pen­ge, ar­bejds­kraft og un­der­hold­kong og de godt syv mio. men­ne­sker ning i la­byrin­ti­ske be­tonjung­ler. dér.

FNs be­folk­nings­di­vi­sion pla­ce­rer Ver­dens­ban­ken ba­se­rer især sin in­di­ske Del­hi på an­den­plad­sen med kon­klu­sion på sa­tel­lit­da­ta, der vi­ser, 25 mio., ki­ne­si­ske Shang­hai som at de be­byg­ge­de om­rå­der om­kring num­mer tre med 23 mio., mens MePer­le­flod­s­del­ta­et vok­se­de med over xi­co Ci­ty, Mum­bai og São Paulo på 50 pro­cent fra 2000 til 2010. I dag er de føl­gen­de plad­ser hver især rum­det ur­ba­ne og næ­sten sam­men­hæn­mer om­kring 21 mio. ind­byg­ge­re gen­de land­skab på stør­rel­se med med for­stæ­der. Sjæl­land: Ca. 7.000 kva­drat­ki­lo­me

Det er imid­ler­tid en op­gø­rel­se, ter. der nu er ble­vet ud­for­dret af en an­den og me­re magt­fuld FN- or­ga­ni­sa­tion, Ver­dens­ban­ken.

I en ny og op­sigtsvæk­ken­de rap­port om Øst­a­si­ens ur­ba­ne land­ska­ber slår or­ga­ni­sa­tio­nen fast, at det eks­plo­sivt vok­sen­de by- og in­du­stri­om­rå­de om­kring Per­le­flo­dens del­ta i det sy­døst­li­ge Ki­na nu er ver­dens stør­ste. Her – i og om­kring me­tro­po­ler som Shen­zhen, Dong­gu­an, Fos­han og ik­ke mindst det vel­ha­ven­de fri­han­dels­cen­ter Gu­angzhou – sim­rer og sum­mer det iføl­ge Ver­dens­ban­ken af he­le 42 mio. men­ne­skers ak­ti­vi­te­ter. Det er fle­re men­ne­sker, end der bor i selv Ar­gen­ti­na el­ler Po­len. Til­med ind­be­fat­ter Per­le­flod­s­sta­den – el­ler hvad vi nu skal kal­de

Kø­ben­havn er en mi­ni­by

Væk­sten af­spej­ler en om­fat­ten­de, men dog re­la­tivt stats­kon­trol­le­ret van­dring fra land til by i Ki­na. I de godt tre år­ti­er, der er gå­et, si­den for­mand Mao gik til de evi­ge ris­mar­ker, og den øko­no­mi­ske li­be­ra­li­se­ring så småt blev ind­ledt, er Ki­nas sam­le­de by­be­folk­ning vok­set med over en halv mia. men­ne­sker.

I dag rum­mer lan­det i hvert fald 85 by­er med mindst én mio. ind­byg­ge­re. Hvis Kø­ben­havn ( Stor­kø­ben­havn) var en by i Ki­na, vil­le den så­dan cir­ka væ­re den 50. stør­ste i lan­det.

Ki­nas by­be­folk­ning vok­ser hvert år som et helt Hol­land, og når vi når

SØN­DAG 15. MARTS 2015 frem til 2030, ven­tes om­kring én mia. men­ne­sker, no­gen­lun­de sva­ren­de til hver ot­ten­de men­ne­ske på klo­den på det tids­punkt, at bo i en by i Ki­na.

Der kan imid­ler­tid fort­sat væ­re go­de ar­gu­men­ter for at fast­hol­de Stor­toky­os po­si­tion som ver­dens stør­ste by­om­rå­de. Hvil­ket især skyl­des, at den ja­pan­ske me­ga­by stråler næ­sten kon­cen­trisk ud fra sit of­fi­ci­el­le cen­trum, Ni­hon­bas­hi- broen i det æld­ste Tokyo. Set fra en sa­tel­lit er Stor­tokyo som en kæm­pe­mæs­sig cir­kel, kun af­brudt af Toky­o­bug­tens vand­spejl.

Per­le­flod­s­del­ta­by­en i Ki­na har ik­ke på sam­me må­de et na­tur­ligt cen­ter. Er det Gu­angzhou ( 15 mio. ind­byg­ge­re), Shen­zhen ( ti mio.) el­ler Dong­gu­an ( ot­te mio.)?

På den an­den si­de skal man ik­ke man­ge år til­ba­ge, før Me­xi­co Ci­ty of­te blev kaldt for ver­dens stør­ste by – uag­tet at Stor­tokyo har væ­ret klo­dens stør­ste sam­men­hæn­gen­de by­om­rå­de si­den 1965, da den over­ha­le­de New York.

Det hand­ler alt sam­men om de­fi­ni­tio­ner. Hvor be­gyn­der og slut­ter en by?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.