VOK­SER

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Det kan væ­re van­ske­ligt nok at af­gø­re ba­re med hen­syn til Kø­ben­havn. Ta­ler vi om Kø­ben­havns Kom­mu­ne ( 570.000 ind­byg­ge­re), Stor­kø­ben­havn ( 1,25 mio.) el­ler Ho­vedstadre­gio­nen ( 1,95 mio.)?

På sam­me må­de skel­ner man i Ja­pan mel­lem det op­rin­de­li­ge Tokyo ( ni mio.), Tokyo Amt ( 13 mio.) og Stor­tokyo in­klu­si­ve bl. a. Yoko­ha­ma, Kawa­saki, Chi­ba og Sai­ta­ma ( 38 mio.).

New Del­hi svul­mer

Til gen­gæld er der stats­ga­ran­ti for, at Stor­tokyo ik­ke kan be­va­re sin al­le­re­de vak­len­de fø­rer­po­si­tion

Iføl­ge frem­skriv­nin­ger fra FNs be­folk­nings­di­vi­sion ( og der­med de gæl­den­de, me­re klas­si­ske de­fi­ni­tio­ner af et stor­by­om­rå­de) vil den ja­pan­ske ho­ved­stads­re­gion fort­sat væ­re ver­dens stør­ste by­om­rå­de i 2030 – stort set uden at vok­se over­ho­ve­det.

Men In­di­ens ho­ved­stad New Del­hi ven­tes på det tids­punkt at rum­me 36- 37 mio. men­ne­sker, sva­ren­de til en år­lig vækst på op mod en mio, ind­byg­ge­re. Og der­ef­ter er der næp­pe no­gen vej til­ba­ge. New Del­hi vil bli­ve ver­dens stør­ste by i klas­sisk for­stand – næ­ret af en ur­ban vækst, der vil trod­se ud­vik­lin­gen i al­le an­dre lan­de. Selv Ki­na.

I de kom­men­de 35 år ven­tes In­di­ens ur­ba­ne be­folk­ning at vok­se med over 400 mio. men­ne­sker, me­re end i no­gen an­den na­tion. By­er som Mum­bai, Hy­de­ra­bad, Ban­gal­o­re og Chen­nai vil spræn­ge de­res eg­ne græn­ser, mens In­di­en støt og ro­ligt over­ha­ler Ki­na og bli­ver ver­dens mest be­folk­nings­ri­ge land. I 2050 kan In­di­en iføl­ge ame­ri­kan­ske be­folk­nings­prog­no­ser bug­ne af 1,69 mil­li­ard men­ne­sker mod 1,31 mil­li­ard i Ki­na.

Sam­ti­dig ven­tes afri­kan­ske stor­by­er på til­sva­ren­de vis at eks­plo­de­re. Me­tro­po­ler som Khar­toum, Lu­an­da, Kins­ha­sa og Dar es Sa­laam vil stort set for­dob­le de­res ind­byg­ger­tal i lø­bet af de næ­ste 15 år. Og i Ni­ge­ria ven­tes by­be­folk­nin­gen iføl­ge FN at vok­se med over 200 mio. men­ne­sker frem mod 2050. I sam­me pe­ri­o­de vil det ve­stafri­kan­ske land kom­me til at over­gå USA og bli­ve klo­dens tred­je mest be­folk­nings­ri­ge na­tion.

Fra lands­by til be­ton­pla­net

I dag rum­mer ver­den iføl­ge FN 28 va­ske­æg­te me­ga­by­er. Det vil si­ge by­er med over ti mio. ind­byg­ge­re. I 2030 ven­tes an­tal­let at væ­re 41.

I 1935 var der kun én me­ga­by i ver­den: New York. Om­kring 1890 var der kun én by med over fem mio. ind­byg­ge­re: London. Og går vi til­ba­ge til Kri­sti fød­sel var der for­ment­lig kun én mil­li­onby: Rom.

På 2.000 år er Jor­den gå­et fra at væ­re en lands­by til at bli­ve en be­ton­pla­net. In­di­en har en ur­ban vækst, der vil trod­se ud­vik­lin­gen i al­le an­dre lan­de. I de kom­men­de 35 år ven­tes In­di­ens by- be­folk­ning at vok­se med over 400 mio. men­ne­sker. Her er det ho­ved­sta­den New Del­hi. Fo­to. AFP

SÅ­DAN HAR VI GJORT Ar­tik­len byg­ger især på to sto­re rap­por­ter: ’ East Asia’s Chan­ging Ur­ban Landsca­pe: Measuring a Deca­de of Spa­ti­al Growth’ ( Ver­dens­ban­ken 2015) og ’ Wor­ld Ur­ba­niza­tion Pro­spects’ ( UN DESA Po­pu­la­tion’s Di­vi­sion 2014). Der­til kom­mer da­ta fra ci­typo­pu­la­tion. de samt per­son­li­ge op­le­vel­ser i Tokyo.

Skys­kra­be­re i ’ ver­dens trav­le­ste by­del’, Shin­juku i Tokyo. I bag­grun­den skim­tes Fuji- bjer­get. Fo­to: Reu­ters 1. New York, USA: 12,5 mio. 2. London, Eng­land: 8,7 mio. 3. Tokyo, Ja­pan: 7,0 mio. 4. Pa­ris, Frank­rig: 5,9 mio. 5. Shang­hai, Ki­na: 5,4 mio. 6. Moskva, Rusland: 5,1 mio. 7. Bu­enos Ai­res, Ar­gen­ti­na: 5,0 mio. 8. Chi­ca­go, USA: 4,9 mio. 9. Ruhr- om­rå­det, Tys­kland: 4,9 mio. 10. Kolka­ta, In­di­en: 4,9 mio. 1. Tokyo, Ja­pan: 37,8 mio. * 2. New Del­hi, In­di­en: 25,0 mio. 3. Shang­hai, Ki­na: 23,0 mio. 4. Me­xi­co Ci­ty: 20,8 mio. 5. Mum­bai, In­di­en: 20,8 mio. 6. São Paulo, Bra­si­li­en: 20,7 mio. 7. Osa­ka, Ja­pan: 20,1 mio. 8. Bei­jing, Ki­na: 19,5 mio. 9. New York, USA: 18,6 mio. 10. Kairo, Egyp­ten: 18,4 mio.

I Shang­hai bor der i dag ca. 23 mil­li­o­ner men­ne­sker. Det tal for­ven­tes at væ­re ste­get til næ­sten 31 mi­li­io­ner i 2030. Her er der trængsel på by­ens Hongqi­ao jer­n­ba­ne­sta­tion. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.