Tje­ner 1.428 k dag skat­te­frit

Kri­sen har skabt ta­be­re og vin­de­re på bo­lig­mar­ke­det

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk kaak@ bt. dk

BOLIGLOTTERI

Kaa­re Kron­berg En hu­se­jer i Gen­tof­te har det se­ne­ste år tjent 1.428 kro­ner om må­ne­den, mens en hu­se­jer i Ha­der­s­lev har lidt et tab på 670 kro­ner om da­gen.

Hu­se­je­re i Gen­tof­te nord for Kø­ben­havn har god grund til at åb­ne champag­ne- prop­per­ne. Helt nye tal fra bo­lig­si­tet Bo­liga. dk vi­ser nem­lig, at den gen­nem­snit­li­ge hu­se­jer i et hus på 140 m2 det se­ne­ste år har tjent 1.428 kro­ner om da­gen.

Og­så hu­se­jer­ne i Rø­d­ov­re, Hvi­d­ov­re og Kø­ben­havn kan no­te­re sig en ge­vinst på me­re end 1000 kro­ner om da­gen.

Be­reg­nin­ger­ne er ba­se­ret på de fak­ti­ske han­delspri­ser på et 140 m2 fra 4. kvar­tal 2013 til 4. kvar­tal 2015.

Til gen­gæld må hu­se­jer­ne i Ha­der­s­lev gri­be ek­stra dybt i lom­mer­ne. Her har den gen­nem­snit­li­ge hu­se­jer tabt 670 kro­ner om da­gen.

De nævn­te kom­mu­ner bi­dra­ger til en sta­ti­stik, som vi­ser, at pri­ser­ne i 62 kom­mu­ner er ste­get det se­ne­ste år. Seks kom­mu­ner er ik­ke med­ta­get i sta­ti­stik­ken, for­di der er for få hand­ler. 30 kom­mu­ner har haft pris­fald.

Ta­ber 500 hver dag

Blandt dem Halsnæs, Favrskov og Ha­der­s­lev kom­mu­ner, hvor hu­se­jer­ne har måt­tet no­te­re sig, at de har tabt me­re end 500 kro­ner om da­gen i gen­nem­snit.

Med an­dre ord: Ca to ud af tre kom­mu­ner har op­le­vet pris­stig­nin­ger, mens en lang ræk­ke kom­mu­ner - ty­pisk i det så­kald­te ud­kants­dan­mark - sta­dig må se vær­di­en af de­res hus fal­de.

Han pe­ger på, at det er den la­ve ren­te, der er med til at hol­de fast i skævvrid­nin­gen.

» Pris­stig­nin­ger­ne er i høj grad dre­vet af, at ren­ter­ne er hi­sto­risk la­ve. La­ve ren­ter slår i hø­je­re grad igen­nem i form af pris­stig­nin­ger på de dy­re­re om­rå­der, hvor lå­ne­be­lø­be­ne er stør­re. Der­u­d­over er der og­så en ud­vik­ling i ret­ning af, at dan­sker­ne helst vil bo i de stør­re by­er, « si­ger Steen Bo­ci­an.

Ad­va­rer om bo­lig­bob­le

Og­så lej­lig­hed­s­e­jer­ne i Kø­ben­havn, Aal­borg og på Fre­de­riks­berg kan no­te­re sig, at det har væ­ret en god for­ret­ning at væ­re bo­li­ge­jer det se­ne­ste år. I Kø­ben­havn er den gen­nem­snit­li­ge lej­lig­hed på 100 m2 ste­get med 308 kro­ner om da­gen. Det sva­rer til en pris­stig­ning på 4,2 pro­cent. Og selv­om det er en pæn stig­ning, så vi­ser det og­så, at de vold­som­me pris­stig­nin­ger i Kø­ben­havn er stop­pet. Fra 2012 til 2014 steg pri­ser­ne i Kø­ben­havn med mel­lem 12 og 25 pro­cent af­hæn­gig af, hvil­ken del af by­en der er ta­le om.

Det har få­et eks­per­ter til at ad­va­re om, at der er ta­le om en bo­lig­bob­le. Men helt der­til er vi ik­ke nå­et, me­ner Steen Bo­ci­an.

» På den kor­te ba­ne vil vi nok se, at pris­stig­nin­ger­ne fort­sæt­ter i de at­trak­ti­ve om­rå­der. Så skal man ha­ve en bo­lig nu, er det som ud­gangs­punkt et for­nuf­tigt tids­punkt at kø­be.

Men man skal la­de væ­re med at kø­be for at spe­ku­le­re i, at pri­ser­ne sti­ger. Vi så, at pri­ser­ne i for­bin­del­se med fi­nanskri­sen plud­se­lig faldt med 40 pro­cent, og det vi­ser den ri­si­ko, der er ved at spe­ku­le­re i ejer­bo­lig, « si­ger Steen Bo­ci­an.

På­sken står for dø­ren, og det er nor­malt ens­be­ty­den­de med, at man­ge dan­sker­ne går på bo­li­gj­agt. Bo­li­gø­ko­nom i Nykre­dit, Joachim Borg Kristensen, gi­ver dig her go­de råd, in­den du kø­ber bo­lig.

Man

skal ik­ke styr­te ud på bo­lig­mar­ke­det, for­di pri­ser­ne sti­ger. Det er vig­tigt at se sig godt for og nø­je over­ve­je

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.