Bo­li­gø­ko­no­mens go­de

BT - - NYHEDER - Si­ne be­hov og øko­no­mi.

Det

er godt tids­punkt at kø­be på. Der er ad­gang til me­get bil­li­ge lån, og der er sta­dig­væk man­ge hu­se til salg i sto­re de­le af lan­det. Med und­ta­gel­se af sær­ligt Kø­ben­havn og Aar­hus.

ste­der er det sta­dig kø­bers mar­ked. Det gi­ver et stort ud­valg og gi­ver et

Man­ge

po­ten­ti­a­le for, at man­ge sæl­ge­re er vil­li­ge til at for­hand­le. Vi ser og­så, at der bli­ver gi­vet sto­re nedslag. For par­cel- og ræk­ke­hu­se gi­ves der i øje­blik­ket et nedslag på ca. 10 pct. i for­hold til den op­rin­de­li­ge før­ste ud­bud­spris. Ca. halv­de­len af nedsla­get gi­ves un­der de en­de­li­ge for­hand­lin­ger mel­lem kø­ber og sæl­ger. På ejer­lej­lig­heds­mar­ke­det lig­ger nedsla­get på ca. 6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.