’’

BT - - NYHEDER - Steen Bo­ci­an

På den kor­te ba­ne vil vi nok se, at pris­stig­nin­ger­ne fort­sæt­ter i de at­trak­ti­ve om­rå­der

» Det er po­si­tivt, at pris­fal­det i man­ge kom­mu­ner er stop­pet, og det vi­ser, at pris­stig­nin­ger­ne i de stør­re by­er er med til at hi­ve an­dre kom­mu­ner med op.

Delt i to

Men det er vig­tigt og­så at un­der­stre­ge, at pri­ser­ne ik­ke sti­ger i sam­me tem­po som i og om­kring de stør­re by­er. Der­for er Dan­mark sta­dig delt i to, når det hand­ler om bo­lig­mar­ke­det, « si­ger Steen Bo­ci­an, der er che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.