Solg­te på ni da­ge

Per He­ge­lund og hans ko­ne solg­te de­res hus i Brønd­by på ba­re ni da­ge - Jo­hn Ras­mus­sen har haft sit til salg i snart fi­re år

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk Kaa­re Kron­berg

BRØND­BY

kaak@ bt. dk

Ni da­ge. Så lang tid tog det Per Pi­hl­blad He­ge­lund og hans ko­ne Anet­te at sæl­ge de­res hus i Brønd­by vest for Kø­ben­havn gen­nem den lo­ka­le Ho­me- mæg­ler.

» Det gik me­get hur­tigt. Tirs­da­gen ef­ter at hu­set hav­de væ­ret i avi­sen i we­e­ken­den og på net­tet, hav­de vi den før­ste frem­vis­ning. Og så fik vi en un­der­skrift, « si­ger 65- åri­ge Per Pi­hl­blad He­ge­lund, der net­op er gå­et på pen­sion.

Han er ik­ke i tvivl om, hvor­for det gik så hur­tigt.

» Kø­ber­ne var et ungt par, der ken­der om­rå­det, « si­ger Per Pi­hl­blad He­ge­lund.

» Og så er det et om­rå­de med skøn na­tur, hu­set lig­ger på en luk­ket vej og tæt på S- to­get. Brønd­by lig­ger og­så tæt på Kø­ben­havn, og det be­ty­der selv­føl­ge­lig og­så no­get, « si­ger Per Pi­hl­blad He­ge­lund.

Iføl­ge Bo­ligas tal er Brønd­by og­så ste­get i pris om da­gen.

Per Pi­hl­blad He­ge­lund be­mær­ke­de ud­vik­lin­gen, da han skul­le sæl­ge.

» Vi så, at et hus ma­gen til blev solgt for 2,7 mio. kro­ner i 2012, og så sat­te vi sam­men med mæg­le­ren fra Ho­me pri­sen 450.000 kro­ner hø­je­re. Og det var alt­så den rig­ti­ge pris, « si­ger han.

En god for­ret­ning

Hu­set - som er på 121 m2 - blev da og­så solgt til ud­bud­spri­sen nem­lig 3.150.000 kro­ner.

Par­ret, hvis to børn er flyt­tet hjem­me­fra, flyt­ter til Fal­ster, hvor de al­le­re­de har købt en he­ste­e­jen­dom. Den er købt for et par år si­den for 750.000 kro­ner og har en stor grund på 17.000 m2.

De har in­gen gæld i det solg­te hus, og der­for gør par­ret en god for­ret­ning ved at flyt­te fra ho­ved­stads­om­rå­det til Fal­ster.

» Vi kig­ge­de i sin tid og­så på he­ste­e­jen­dom­me i Nord­s­jæl­land, men drop­pe­de det, for­di vi ik­ke øn­ske­de at sæt­te os for dyrt, og der­for faldt val­get på Fal­ster. Så er der og­så pen­ge til at renove­re for, « si­ger Per Pi­hl­blad He­ge­lund.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.