Har haft hu­set til salg i fi­re år ’’

BT - - NYHEDER - Jo­hn Ras­mus­sen

Der har kun væ­ret én for­bi for at se hu­set. Men det var nok me­re af nys­ger­rig­hed

LOL­LAND

71- åri­ge Jo­hn Ras­mus­sen har haft sit hus på Rød­by­vej 21 i Er­rind­lev på Lol­land til salg i me­get lang tid. Helt præ­cist i 1360 da­ge el­ler næ­sten fi­re år. End­nu har der ik­ke væ­ret en of­fi­ci­el frem­vis­ning.

der har sat hu­set til salg, for­di han ger­ne vil bo i lej­lig­hed i Ma­ri­bo el­ler Ho­le­by.

» Man bli­ver jo ik­ke yn­gre, så der­for kun­ne det væ­re rart for mig at flyt­te i no­get min­dre. Og man ved jo hel­ler ik­ke, hvor læn­ge man kan be­hol­de kø­re­kort og bil. Og så er det rart at bo i en stør­re by, hvor det er let­te­re at ta­ge of­fent­lig trans­port, « si­ger Jo­hn Ras­mus­sen, der er pen­sio­nist.

Trods den lan­ge lig­ge­tid er han sta­dig fortrøst­nings­fuld i for­hold til et salg. Si­den hu­set blev sat til salg for godt fi­re år si­den, så er pri­sen sat ned med 58 pro­cent. Det blev sat til salg i 2011 for 475.000 kro­ner.

199.000 for et hus

» Jeg har li­ge sat pri­sen ned fra 299.000 til 199.000 kro­ner. Så må man hå­be, at in­ter­es­sen bli­ver stør­re, for jeg vil da ger­ne ha­ve solgt nu, « si­ger Jo­hn, der har bo­et ale­ne ef­ter ko­nens død for fi­re år si­den.

For de 199.000 kro­ner får man god plads. He­le 155 m2 er der, og oveni får man renove­ret eter­nit­tag og term­ovin­du­er, li­ge­som hu­set lig­ger tæt på lystbå­de­havn, skov og strand.

Men det lig­ger og­så i Lol­land Kom­mu­ne, som er en del af det så­kald­te ud­kants­dan­mark. Her er et gen­nem­snit­ligt hus iføl­ge Bo­liga fal­det 71 kro­ner om da­gen i vær­di det se­ne­ste år. Jo­hn Ras­mus­sen ved godt, at be­lig­gen­he­den er en af år­sa­ger­ne til, at hu­set end­nu ik­ke er solgt.

» Til gen­gæld er pri­sen lav. Så jeg er sta­dig op­ti­mist, « si­ger Jo­hn Ras­mus­sen, der har bo­et i hu­set i 50 år.

sris, kaak

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.