’’

E hvor du får mest ud af det op­ti­mi­sti­ske bo­lig­mar­ked

BT - - NYHEDER - Mor­ten Skak, lek­tor i bo­li­gø­ko­no­mi ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet

» Der har kun væ­ret én for­bi for at se hu­set. Men det var nok me­re af nys­ger­rig­hed end af re­el in­ter­es­se for at kø­be hu­set, « si­ger Jo­hn Ras­mus­sen,

Pro­cent­vis kan du godt si­ge, at man får en bed­re for­rent­ning af ka­pi­ta­len, hvis man kø­ber i nog­le af de om­rå­der, hvor bo­lig­mar­ke­det se­ne­re er be­gyndt at ven­de til det bed­re i for­hold til ho­ved­sta­den, hvor pris­stig­nin­ger har stå­et på læn­ge

kom­mu­ner som Svend­borg på Fyn og Sorø i Vestsjæl­land har med gen­nem­snit­li­ge stig­nin­ger på 14 pct. og 13 pct. op­le­vet frem­gang det se­ne­ste år.

Til­sva­ren­de har Kø­ben­havn ’ blot’ op­le­vet en pro­cent­mæs­sig stig­ning på 9,5 pct.

» Pro­cent­vis kan du godt si­ge, at man får en bed­re for­rent­ning af ka­pi­ta­len, hvis man kø­ber i nog­le af de om­rå­der, hvor bo­lig­mar­ke­det se­ne­re er be­gyndt at ven­de til det bed­re i for­hold til ho­ved­sta­den, hvor pris­stig­nin­ger har stå­et på læn­ge, « si­ger lek­tor i bo­li­gø­ko­no­mi ved Syd- dansk Uni­ver­si­tet Mor­ten Skak.

Bo­li­gø­ko­nom i Nykre­dit Joachim Borg Kristensen me­ner, at man skal væ­re for­sig­tigt med at for­tol­ke på de oven­nævn­te stig­nin­ger, da hand­ler­ne kan væ­re så få, at det gi­ver en sta­ti­stisk usik­ker­hed. Han an­be­fa­ler at se ud­vik­lin­gen over en læn­ge­re pe­ri­o­de.

» Vi har haft en pe­ri­o­de på ca. 6- 7 år, hvor pri­ser­ne er ste­get gan­ske pænt i de sto­re by­er, mens de har væ­ret fal­den­de uden for vækst­cen­tre­ne. Det har ud­vi­det for­skel­le, og gjort det at­trak­tivt at bo­sæt­te sig uden for by­er­ne, for­stå­et på den må­de, at du får me­get for pen­ge­ne. «

» Li­ge nu ser man, at pri­ser­ne sti­ger i nær­om­rå­der­ne til Kø­ben­havn. Men man skal væ­re for­sig­tig med si­ge, at pris­stig­nin­ger­ne i ho­ved­sta­den med ti­den vil bre­de sig som rin­ge i van­det til re­sten af lan­det. Jeg tror, at det kan ha­ve lan­ge ud­sig­ter, og spørgs­må­let er, om det over­ho­ve­det vil ske al­le ste­der i lan­det?, « si­ger han.

Mor­ten Skak for­kla­rer, at det på et el­ler an­det tids­punkt bli­ver så dyrt i ho­ved­sta­den, at pres­set helt for­ven­te­ligt vil bre­de sig til kom­mu­ner­ne uden­for, som det sker nu.

Det­te er dog ik­ke det sam­me som, at bo­lig­kø­be­re au­to­ma­tisk kan for­ven­te pris­fest- af­kast uden for de sto­re by­er.

» Be­lig­gen­he­den er af­gø­ren­de. Her er trans­por­ten ret væ­sent­lig. Du ser li­ge nu stig­nin­ger i de kom­mu­ner, hvor in­fra­struk­tu­ren med mo­tor­ve­je og tog er i or­den. F. eks. Svend­borg og Sorø, « si­ger Mor­ten Skak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.