Bt af or­kaNYHn

BT - - NYHEDER -

15r. 20æ15 SØN­DAG MARTS

VA­NU­A­TU

Mindst ot­te per­so­ner har mi­stet li­vet, ef­ter en tro­pisk or­kan lør­dag har ramt øna­tio­nen Va­nu­a­tu i det syd­ve­st­li­ge Stil­le­hav.

Yder­li­ge­re 20 er kom­met til ska­de, for­tæl­ler lan­de­che­fen for Red Bar­net i Va­nu­a­tu, Tom Skir­row, til nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Tal­le­ne kom­mer fra lan­dets na­tio­na­le ka­ta­stro­fe­cen­ter, der har ind­sam­let op­lys­nin­ger fra ho­spi­ta­ler og am­bu­lan­ce­tje­ne­ster.

Vind­stød på op til 95 me­ter i se­kun­det har flå­et ta­ge­ne af hu­se og væl­tet træ­er over he­le lan­det, og i ho­ved­sta­den Po­rt Vila er der mel­din­ger om over­svøm­mel­ser, ef­ter bøl­ger på op til ot­te me­ters høj­de har ramt ky­sten.

Stør­ste­delen af de 260.000 ind­byg­ge­re i Va­nu­a­tu bor i strå­tæk­te hyt­ter, så det ven­tes, at or­ka­nen vil ud­lø­se mas­si­ve øde­læg­gel­ser. Ube­kræf­te­de rap­por­ter mel­der om op til 44 dødsof­re, skri­ver Reu­ters.

FN for­be­re­der at sen­de nød­hjælps­ar­bej­de­re til lan­det søn­dag, men vin­den er sta­dig så kraf­tig, og det ik­ke er sik­kert, at fly­e­ne vil væ­re i stand til at lan­de. BNB

En tro­pisk or­kan lam­me­de lør­dag øri­get Vau­na­tu i det syd­ve­st­li­ge Stil­le­hav. Vind­stød på op til 95 m/ s og tonstung regn flå­e­de gen­nem øer­ne og fo­re­lø­big er ot­te kon­sta­te­ret dræbt. Fo­tos: EPA og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.