Skan­da­lø­se S

De skul­le pas­se på præ­si­den­ten, men un­der Oba­mas sty­re gør de det mod­sat­te

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SKAN­DA­LE

På det se­ne­ste har præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­mas eli­tæ­re po­li­ti­a­gen­tur The Secret Ser­vi­ce op­ført sig me­re som en flok ful­de gym­na­sie­e­le­ver end tjek­ke­de agen­ter. Og nog­le me­ner, at præ­si­den­tens liv kan væ­re i fa­re.

Det er ik­ke al­le, der kan bli­ve an­sat som le­den­de Secret Ser­vi­ce- agent. Det kræ­ver lang ud­dan­nel­se, er­fa­ring og fle­re svæ­re op­ta­gel­ses­prø­ver. Men det skul­le man ik­ke ha­ve tro­et, da to højt­pla­ce­re­de Secret Ser­vi­ce- agen­ter i sid­ste uge sat­te sig ind i de­res spe­ci­al­byg­ge­de Ca­di­l­lac - én af The Secret Ser­vi­ce’ eg­ne of­fi­ci­el­le bi­ler.

Ik­ke ale­ne var de beg­ge plø­re­ful­de. De var og­så ag­gres­si­ve. Og selv ef­ter den be­ru­se­de duo med alt for høj ha­stig­hed var kørt ind i heg­net om­kring Det Hvi­de Hus - præ­si­dent Oba­mas of­fi­ci­el­le bo­lig - fort­sat­te de de­res skan­da­lø­se op­før­sel.

Så­le­des råb­te og skreg de ( iføl­ge øjen­vid­ner) ad for­bi­pas­se­ren­de. Og selv­om det må­ske vir­ker utæn­ke­ligt, blev det si­den kun vær­re og end­nu me­re pin­ligt.

Så­le­des mød­te en af de­res over­ord­ne­de Secret Ser­vi­ce­spe­ci­a­la­gen­ter op. Og i ste­det for at hjæl­pe de uni­form­s­klæd­te po­li­ti­be­tjen­te, der var mødt op ef­ter ad­skil­li­ge op­ring­nin­ger fra be­kym­re­de bor­ge­re, be­or­dre­de han dem til at ig­no­re­re de ful­de Secret Ser­vi­ce- agen­ter og blot la­de dem gå hjem - uden an­hol­del­se og uden al­ko­hol­test.

Ryd­de­de for­si­den

Uhel­dig­vis for agen­ter­ne fik den lo­ka­le avis The Washington Post nys om nyhe­den. Og snart ryd­de­de end­nu en Secret Ser­vi­ce- skan­da­le for­si­den.

Og det er langt­fra den før­ste, si­den Ba­ra­ck Oba­ma flyt­te­de ind i Det Hvi­de Hus. Fak­tisk er Secret Ser­vi­ceskan­da­ler­ne ble­vet så tal­ri­ge, at det de­mo­kra­ti­ske kon­gres­med­lem Eli­jah Cum­m­ings har for­langt en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se af kul­tu­ren i Secret Ser­vi­ce, som han kal­der ’ be­kym­ren­de’ og ’ rå­d­den’.

Her på si­der­ne et ud­valg af de me­re be­mær­kel­ses­vær­di­ge Secret Ser­vi­ce- skandaler, si­den Ba­ra­ck Oba­ma blev præ­si­dent.

SØN­DAG 15. MARTS 2015

Et med­lem af Ba­ra­ck Oba­mas Secret Ser­vi­ce hol­der øje med præ­si­den­tens he­li­kop­ter. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.