Novem­ber 2011

BT - - NYHEDER -

Ukend­te ger­nings­mænd skød med skar­pt imod Det Hvi­de Hus, mens præ­si­den­tens døtre Sasha og Ma­lia var hjem­me. Der var ef­ter­føl­gen­de skud­hul­ler i mur­vær­ket og en smadret lam­pe. En Secret Ser­vi­ce su­per­visor for­veks­le­de skud­de­ne med larm fra en bil­mo­tor. Først fi­re da­ge se­ne­re blev skan­da­len op­da­get, og Oba­ma var rød­g­lø­de­n­de. Fo­to: Reu­ters FAK­TA OM SECRET SER­VI­CE

1865 Be­skyt­tel­se af præ­si­den­ten, le­den­de præ­si­dent- og vi­de­præ­si­dent­kan­di­da­ter og eks- præ­si­den­ter.

har og­så an­svar for at be­skyt­te al­le be­sø­gen­de statsover­ho­ve­der og re­ge­rings­med­lem­mer.

har over 6.000 an­sat­te. Af dis­se er 3.200 spe­ci­a­la­gen­ter. Spe­ci­a­la­gen­ter­ne er dem, der har an­sva­ret for be­skyt­tel­se og for ef­ter­forsking af di­ver­se for­mer for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet.

Etab­le­ret: An­svar:

Agen­tu­ret

Secret Ser­vi­ce

Jet­set­par­ret Ta­req og Mi­cha­e­le Sa­la­hi sneg sig ind i Det Hvi­de Hus uden in­vi­ta­tion til Ba­ra­ck Oba­mas før­ste stats­mid­dag. De blev så­gar fo­to­gra­fe­ret, mens de tryk­ke­de den nye præ­si­dent i hån­den. ’ Ufat­te­ligt pin­ligt’, sag­de Secret Ser­vi­ce- chef Jo­hn Sul­li­van.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.